Prejsť na obsah

IMPRESA – Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action (Implementácia stratégií prevencie užívania metamfetamínu do praxe)

4minút, 53sekúnd


Grantová schéma: JUST-2019-AG-DRUGS: SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY (program Európskej komisie JUSTICE PROGRAMME)

Obdobie implementácie: 01.01.2021 – 30.06.2023


Zloženie konzorcia:

Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf (Nemecko, koordinujúca inštitúcia konzorcia)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovenská republika)
Univerzita Karlova (Česká republika)
Akademia pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Poľsko)
Pracownia badań i inicjatyw spolecznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Poľsko)
Respublikinis priklausomybės ligų centras (Litva)


Riešiteľský tím na FF UPJŠ:

FF UPJŠ sa podieľa na realizácii úloh a aktivít projektu ako jedna zo zmluvných strán prostredníctvom svojich zamestnancov Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ a Katedry sociálnej práce FF UPJŠ.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. (zodpovedný riešiteľ, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD. (zástupca zodpovedného riešiteľa, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
Mgr. Lucia Barbierik, PhD. (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD. (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
PhDr. Anna Janovská, PhD. (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
Mgr. Ondrej Kalina, PhD. (manažér pracovného balíka 4: Implementation of tailored prevention intervention packages, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD. (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
Mgr. Katarína Hajduková (Dekanát FF UPJŠ)
Mgr. Marta Dobrowolska Kulanová, PhD. (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ, MD)

Projekt je zameraný na selekciu a implementáciu konkrétnych intervenčných opatrení zameraných na prevenciu užívania metamfetamínu vo vybraných európskych mestách. Na úrovni jednotlivých pilotných miest bude vyvinutá najvhodnejšia stratégia prevencie užívania metamfetamínu podľa konkrétnych lokálnych potrieb a zdrojov a na základe výsledkov mapovania všetkých zainteresovaných strán.  Intervenčná stratégia bude následne implementovaná na lokálnej úrovni.


Abstrakt:

This multidisciplinary, translational project aims to provide an in-depth understanding of the translation processes of best-practice prevention of methamphetamine use. It therefore supports the DG JUSTICE work programme priority of “practical application of drug-related research, and, in particular, addiction research with a view of addressing current challenges and new threats”. Furthermore it addresses action no. 29b of the EU Action Plan on Drugs 2017-2020 aiming to “strengthen the cooperation to tackle the rising trend of stimulant addiction, in particular methamphetamine, between relevant government bodies and the NGO sector, focusing on creating and sharing best practices in preventing the spread from local epidemics ”. In order to reduce methamphetamine related harm across Europe and to contribute to preventing a further spread of the methamphetamine epidemic, the project will provide an effective knowledge transfer model for all affected regions in the EU by a) synthesising the latest evidence on methamphetamine use prevention for the selection of the most adequate evidence-based prevention strategies, b) establishing multi-stakeholder partnerships (incl. local authorities, researchers and civil society stakeholders, e.g. service providers and users) in five highly affected EU cities in Czech Republic, Slovakia, Germany, Poland and Lithuania to drive the design, implementation and assessment of intervention packages to prevent methamphetamine use, c) tailoring and implementing best practice strategies to prevent methamphetamine use in the five EU pilot cities and d) evaluating translation processes and public health impact of the tailored intervention packages and disseminating results and guidance.


Partneri projektu:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice
Centrum pre obnovu rodiny DORKA, n.o., Košice
Gymnázium M. R. Štefánika, Košice
Cinefil, o.z. – Kino Úsmev, Košice
Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice
K 13 – Košické kultúrne centrá
Psychosociálne centrum, Košice


Experti:

Mgr. Peter Getlík, PhD. – mediálny expert (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
PhDr. Marián Gladiš, PhD. – mediálny expert (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
PhDr. Anna Jenčová, PhD. – expertka pre oblasť psychologického poradenstva (Technická univerzita v Košiciach)
PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., MBA – expertka  pre oblasť primárnej prevencie na nadnárodnej úrovni (výkonná riaditeľka Občianskeho združenia Prima)
Mgr. Eva Sitáková  – expertka na psychologické služby v liečebnom zariadení (Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, Plešivec)
Mgr. Ľubomír Soľák – expert pre oblasť sociálneho poradenstva, terénnej práce, lektorskej činnosti v oblasti sekundárnej a indikovanej prevencie užívania návykových látok (Psychosociálne centrum Košice)
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. – sociálno-právny expert (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
Mgr. Igor Takáč – expert pre oblasť terénnej práce s užívateľmi drog (Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, v minulosti sa venoval terénnej sociálnej práci s injekčnými užívateľmi drog prostredníctvom prístupov harm-reduction)
Mgr. Vesna Tomašik – expertka pre oblasť sekundárnej prevencie, harm-reduction a streetwork (združenie STORM, Nitra)
PhDr. Martina Trebuňáková – expertka pre oblasť psychologického poradenstva a prevencie rizikového správania so zameraním na vekovú kategóriu detí, adolescentov a mladých dospelých (CPPPaP Zuzkin park 10, Košice)
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. – expertka pre oblasť psychologického poradenstva (riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ)


Projektový bulletin (február 2022)


Kontakt:

katarina.hajdukova@upjs.sk


This project has received co-funding from the European Union’s Justice Programme – Drug Policy Initiatives under the grant agreement No 957715.


Prílohy

File File size
pdf IMPRESA-bulletin1-SLJ 603 KB

Študuj na UPJŠ