UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Ďalšie informácie pre záujemcov o štúdium

 

Aké sú podmienky pre prijatie na štúdium?

Splnenie základných podmienok na štúdium študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pre študentov zo zahraničia, čeliacich následkom vojnového konfliktu na Ukrajine, bude predlžené do 31. 5. 2022.
Vyhradzujeme si možnosť úpravy v závislosti od vývoja situácie.

Riadne prijímacie konanie – podmienky prijatia na medziodborové študijné programy v kombinácii s latinským jazykom a literatúrou na akademický rok 2022/2023 – do 14. 8. 2022

2. kolo prijímacieho konania – podmienky prijatia na štúdium na bakalárske študijné programy na akademický rok 2022/2023​ – do 31. 7. 2022

anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (moduly: Anglický jazyk a kultúra; Moderné jazyky - francúzsky jazyk)
britské a americké štúdiá (denná forma)
filozofia (moduly: Filozofia a dejiny filozofie; Aplikovaná etika)
história
politológia (denná forma) (moduly: Teória politiky; Medzinárodné vzťahy)
sociálna práca (denná a externá forma)
medziodborové štúdium

2. kolo prijímacieho konania – podmienky prijatia na štúdium na magisterské študijné programy na akademický rok 2022/2023​ – do 31. 7. 2022

2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v študijnom programe politológia (externá vzdelávacia inštitúcia - Ústav politických vied SAV v Bratislave) - témy dizertačných prác

Kedy je deň otvorených dverí?
  • Deň otvorených dverí: 11. februára 2022
  • Program DOD

 

Kde nájdem informácie pre študentov so špeciálnymi potrebami?

 

Ako mám postupovať, ak som maturoval/študoval v zahraničí?

O ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR sú povinní požiadať: uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač cudzinec (nie občan SR).

 

Aké mám možnosti štúdia v zahraničí?

 

UPJŠ v Košiciach je známa svojím medzinárodným prostredím. Priprav sa nielen na to, že u nás stretneš spolužiakov z celého sveta, ale podporíme ťa aj pri cestovaní a spoznávaní cudzích krajín. Programy ako Erasmus+, Národný štipendijný program (SAIA), štipendiá francúzskej vlády, štipendiá a granty DAAD do Nemecka, akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, Medzinárodný vyšehradský fond a množstvo medzinárodných zmlúv ti umožnia zdokonaliť svoje jazykové znalosti a otvoria ti dvere k novým zážitkom a skúsenostiam.

 

Aké sú možnosti ďalšieho vzdelávania?
  • Certifikované interdisiplinárne kurzy
    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka svojim študentom atraktívne certifikované interdisciplinárne kurzy, ktoré zvýšia našim absolventom šancu na uplatnenie sa na trhu práce.

 

Posledná aktualizácia: 28.06.2022