UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Katedra histórie


Katedra histórie FF UPJŠ zabezpečuje vzdelávanie v niekoľkých vysokoškolských študijných programoch. Jej vedecký výskum v oblasti historických vied sa orientuje na tri základné okruhy problémov: 1. etnicita a jej modifikácie v 20. storočí; 2. urbánne dejiny, regionálne dejiny a dejiny Košíc; 3. historiografia a spolupráca slovenskej historiografie s inými historiografiami. Výsledky bádateľskej práce členov katedry v rámci týchto okruhov dosahujú medzinárodne rešpektovanú kvalitu. Popri tom sa jednotliví členovia katedry venujú aj vlastným výskumným zámerom. O kvalite vedeckého výskumu svedčí úspešnosť pri získavaní grantovej podpory (APVV a VEGA MŠVVaŠ SR, International Visegrad Fund, štrukturálne fondy EÚ) či aktívna spolupráca v oblasti výskumu s renomovanými zahraničnými partnermi. Katedra je v súčasnosti jedným zo štyroch európskych pracovísk riešiacich medzinárodný projekt History of European Urbanism in the 20th Century (urbanHIST) v rámci programu Európskej únie Horizont 2020. Od roku 2012 vydáva tiež vlastný vedecký časopis Mesto a dejiny. Katedroví zamestnanci participujú aktuálne na práci dvoch centier excelentnosti, ktorých nositeľom je Historický ústav SAV. Katedra sídli v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v budove Platón (mapa).


 

 


Najvýznamnejšie projekty

 

           

 

Posledná aktualizácia: 22.11.2017