Prejsť na obsah

Podujatia uskutočnené v ak. roku 2008/2009

1minút, 4sekúnd
 • Medzinárodná vedecká konferencia

  SLOVAKISTIKA VO VŠEOBECNOLINGVISTICKEJ  PERSPEKTÍVE
  Košice  28. – 29. 5. 2009

 • Workshop Inštitútu pre posgraduálne vzdelávanie

7. 4. 2009 o 13:00, v posluchárni P1, workshop Lineárna regresia v biomedicínskom výskume určený pre doktorandov a vedecko-výskumných pracovníkov so záujmom o prehĺbenie zručností pri spracúvaní kvantitatívnych údajov.
Lektori: doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc., a RNDr. Daniel Klein, PhD., z Ústavu matematických vied PF UPJŠ.

 • Interný odborný seminár
  26. 03. 2009 na počesť životného jubilea  profesora PhDr. Jána Sabola, DrSc., interný odborný seminár.

Oslávenec svojím vystúpením na tému Segmentálny a suprasegmentálny podsystém zaujal kolegov i prítomných študentov. Skoro dve desiatky odborných tém, vedecko-výskumných aktivít, ktorými sa prezentovali všetci členovia katedry i významní hostia, budú podchytené v samostatnom zborníku.

 • 5. – 7. november 2008, II. medzinárodná filozofická konferencia v Košiciach
  Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie
  Fotogaléria
 • 8. – 10. október 2008, medzinárodná konferencia
  Psychologia Cassoviensis 2008
  Fotogaléria
 • Medzinárodná konferencia organizovaná Katedrou aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
  Aplikované etiky – kontext a perspektívy
  Termín: 8. september 2008
  Miesto konania konferencie: FF UPJŠ, Petzvalova 4, Košice


Študuj na UPJŠ