UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Podujatia uskutočnené v ak. roku 2008/2009

 • Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu 

  SLOVAKISTIKA VO VŠEOBECNOLINGVISTICKEJ  PERSPEKTÍVE
  Košice  28. – 29. 5. 2009

 • Pozvánka na workshop 

  Vážený pán, vážená pani,
  v súlade s harmonogramom aktivít novozriadeného Inštitútu pre posgraduálne vzdelávanie si Vám dovoľujem oznámiť, že dňa 7. 4. 2009 o 13:00, v posluchárni P1 sa uskutoční workshop „Lineárna regresia v biomedicínskom výskume“ určený pre doktorandov a vedecko-výskumných pracovníkov so záujmom o prehĺbenie zručností pri spracúvaní kvantitatívnych údajov.  Lektormi budú doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc a RNDr. Daniel Klein, PhD z Ústavu matematických vied PF UPJŠ.
  S pozdravom doc. Dr. Jitse van Dijk, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
   

 • Interný odborný seminár
  V priestoroch Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ sa v posledný marcový štvrtok (26. 03. 2009) konal interný odborný seminár. Organizátori ho pripravili na počesť životného jubilea  profesora PhDr. Jána Sabola, DrSc. Oslávenec svojím vystúpením na tému Segmentálny a suprasegmentálny podsystém zaujal kolegov i prítomných študentov. Skoro dve desiatky odborných tém, vedecko-výskumných aktivít, ktorými sa prezentovali všetci členovia katedry i významní hostia, budú podchytené v samostatnom zborníku.
 • 5. - 7.  november 2008, II. medzinárodná filozofická konferencia v Košiciach

Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie
- Fotogaléria

 • 8. - 10. október 2008, medzinárodná konferencia
  Psychologia Cassoviensis 2008
  - Fotogaléria
   
 •  MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ORGANIZOVANÁ KATEDROU APLIKOVANEJ ETIKY UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
  Aplikované etiky - kontext a perspektívy
  Termín: 8. september 2008
  Miesto konania konferencie: FF UPJŠ, Petzvalova 4, Košice
 
Posledná aktualizácia: 29.09.2016