Prejsť na obsah

Štúdium na Katedre histórie FF UPJŠ

1minút, 2sekúnd

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka všetky tri stupne vysokoškolského štúdia v nasledovných študijných programoch:

  • Študijný odbor: 15. Historické vedy
  • Študijný program História – jednoodborové Bc. štúdium 
  • Študijný program História – medziodborové Bc. štúdium
  • Študijný program História – jednoodborové Mgr. štúdium
  • Študijný program Slovenské dejiny – PhD. štúdium v dennej i externej forme
  • Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
  • Študijný program História – Mgr. štúdium


Detailný a priebežne aktualizovaný prehľad všetkých študijných programov na Filozofickej fakulte UPJŠ nájdete na tomto odkaze.

Na katedre pracujú tiež rigorózne komisie pre udeľovanie titulov PhDr. (odbor História) a PaedDr. (odbor Didaktika dejepisu).

Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach má priznané práva realizovať habilitačné a inauguračné konania v odbore Slovenské dejiny.

Informácie u koordinátorky pre pedagogickú prax na Katedre histórie FF UPJŠ: Mgr. PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.

Informácie u koordinátora programu Erasmus+ na Katedre histórie FF UPJŠ: Mgr. Maroš Melichárek, PhD.


Študuj na UPJŠ