Prejsť na obsah

Publikačná činnosť na Katedre histórie

15minút, 41sekúnd

FEDORČÁKOVÁ, Mária. Civitas nostra Bardfa vocata: Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320 – 1526). Košice: Bessarion, 2021, 239 s. (obálka)

ŠUTAJ, Štefan – ŠUTAJOVÁ, Jana. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (v rokovaniach Československo-maďarskej zmiešanej komisie). Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, 552 s. (dostupné online)

HREHOR, Henrich. Parcelácia a prídel pôdy na Slovensku 1918 – 1938. Košice : Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 262 s.

FOGELOVÁ, Patrícia – PEKÁR, Martin. Disciplinované mesto. Zásahy politiky do verejného priestoru na Slovensku 1938 – 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 198 s. (tiráž a obsah)

REGINÁČOVÁ, Nikola. Košice a sčítania obyvateľov : Vývoj počtu obyvateľov Košíc v rokoch 1800 – 1921. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 164 s. (obálka, obsah, tiráž)

MELICHÁREK, Maroš. Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky 1856 – 1913. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 230 s. (obálka, predaj)

BORZA, Peter. Gréckokatolícka cirkev na okupovaných územiach Československa 1938 – 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, 122 s. (obálka, obsah)

ŠUTAJ, Štefan. Emanuel Böhm a Jozef Styk – Košičania z Turca a Oravy. Rivali a spolupracovníci v slovenskej politike (1945 – 1948). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 167 s. (obálka, obsah)

SENDEKOVÁ, Marta. Diockletianova politika a kresťanstvo. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 140 s. (obálka)

BOJKOVÁ, Alžbeta. Primárne problémy transformácie slovenských stredných a odborných škôl v Košiciach v medzivojnovom období. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 205 s. (obálka, obsah)

FEDORČÁK, Peter. Tuka proti republike. Proces z roku 1929. Bratislava : Marenčin PT, 2018, 272 s. (obálka,obsah)

PEKÁR, Martin. Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 122 s. (obálka)

JANČURA, Mikuláš. Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918 – 1938. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 170 s. (obálka a obsah)

MAGDOŠKO, Drahoslav. Samospráva mesta Košice v stredoveku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 304 s. (obálkaobsah)

TOKÁROVÁ, Zuzana. Slovenský štát: Režim medzi teóriou a politickou praxou. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 272 s. (obálkaobsah)

ŠUTAJ, Štefan et al. Interrelations of Slovak and World Historiography (Slovak Historiography in European History). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 158 s. (obálka a obsah)

MELICHÁREK, Maroš. Medzinárodné vzťahy v 19. a 20. storočí I. Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky, 1804 – 1856. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 182 s. (obálka a obsah)

ŠUTAJ, Štefan. Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom. Prešov : Universum, 2014, 404 s. (obálka a obsah)

KAMINSKÁ, Ľubomíra. Neanderthals at Bojnice in the Context of Central Europe. Brno : Moravské zemské muzeum. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2013, 249 s.

ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí. Bratislava : Kalligram, 2012, 398 s. (obálka a obsah)

PEKÁR, Martin et al. Ethnic Minorities in Slovakia in the Years 1918 – 1945. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2011, 195 s.

KAMINSKÁ, Ľubomíra. Čičarovce – Veľká Moľva : Výskum polykultúrneho sídliska. Nitra : Archeologický ústav SAV v Nitre, 2010, 148 s.

FEDORČÁK, Peter. Social issues in the first Czechoslovak Republic (1918 – 1938). Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2010, 75 s. (obálka a obsah)

OTČENÁŠOVÁ, Slávka. Schválená minulosť : kolektívna identita v československých a slovenských učebniciach dejepisu (1918 – 1989). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, 159 s.

ŠUTAJ, Štefan. Magyarok Csehszlovákiában 1945 – 1948 között : tanulmányok a beneši dekrétumokról a csehországi deportálásokról és a lakosságcseréről. Budapest : Lucidus Kiádo, 2008, 291 s.

ŠUTAJ, Štefan (eds.). Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 296 s. (obálkaobsahtiráž)

REGINÁČOVÁ, Nikola – ŠUTAJ, Štefan – ĎURKOVSKÁ, Mária (eds.). Etnické vzťahy na Slovensku na začiatku 21. storočia. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 204 s. (obálkaobsahtiráž)

ĎURKOVSKÁ, Mária – ŠUTAJ, Štefan – REGINÁČOVÁ, Nikola (eds.). Ethnic Relations in Slovakia at the Beginning of the 21st Century. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 208 s. (obálkaobsahtiráž)

FEDORČÁK, Peter – FOGELOVÁ, Patrícia (eds.). Cassovia docta. Osobnosti vedy a školstva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 210 s. (obálkaobsah)

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Významné osobnosti politiky a kultúry v Košiciach. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 120 s. (obálka a obsah)

PEKÁR, Martin – SIMON, Attila – TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.). Cena víťazstva : odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944 – 1945. Šamorín : Forum inštitút pre výskum menšín, 2017, 124 s.

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 150 s. (obálkaobsah)

OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Shifting Discourses on Central European Histories. Budapest : Terra Recognita Foundation, 2015, 183 s. (obálka a obsah)

PEKÁR, Martin (Ed.). Zlomky z dejín Slovenska v 19. a 20. storočí. Košice : Equilibria, 2015, 176 s. (obálka a obsah)

DOMENOVÁ, Marcela – MAGDOŠKO, Drahoslav (eds.). Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky. Prešov – Košice : UNIVERSUM-EU, 2015, 360 s. (obsah)

KAMINSKÁ, Ľubomíra (Ed.). Staré Slovensko 2 : Paleolit a mezolit. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2014, 366 s.

ŠUTAJ, Štefan – DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (Eds.). Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, 236 s. (obálkaobsah)

GABZDILOVÁ, Soňa – SIMON, Attila (eds.). Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu [CD-ROM]. GKomárno : Univerzita J. Selyeho, 2014, 199 s.

HRUBOŇ, Antonín – LEPIŠ, Juraj – TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.). Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014, 295 s.

HREHOR, Henrich – PEKÁR, Martin (eds.). Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava). From the Middle Ages to the End of the 18th Century. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 160 s. (celý zborník)

BOJKOVÁ, Alžbeta – REGINÁČOVÁ, Nikola (eds.). Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 148 s. (obálka a obsah)

AMBRUŠOVÁ, Uršula – FEDORČÁK, Peter (eds.). Košice – Inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 230 s. (obálkaobsah)

ULIČNÝ, Ferdinand – MAGDOŠKO, Drahoslav (eds.). Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 356 s. (obálkaobsah)

OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti – dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov [CD-ROM]. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2012, 116 s.

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Košice a dejiny – dejiny Košíc. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 206 s. (obálkaobsah)

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians). Prešov : Universum, 2011, 258 s.

Neznámy sused : dvadsať rokov Maďarska (1990 – 2010). Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2011, 254 s.

SÁPOSOVÁ, Zlatica – ŠUTAJ, Štefan (eds.). Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Prešov : Universum, 2010, 221 s.

 HAVRILA, Marek – OTČENÁŠOVÁ, Slávka (eds.). Historiografia na Slovensku v kontexte spoločenského vývinu v 19. a 20. storočí. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2009, 99 s.

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989. Prešov : Universum, 2008, 216 s.

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí. Prešov : Universum, 2008, 166 s.


BILECOVÁ, Simona – TRESOVÁ, Monika (eds.). Moc v dejinách ľudskej spoločnosti. Stretnutie mladých historikov XIII. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2024, 113 s. (celý zborník)

FEDORČÁKOVÁ, Mária – FILČÁKOVÁ, Miriama (eds.). Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie. Stretnutie mladých historikov XII. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, 88 s. (celý zborník)

FILČÁKOVÁ, Miriama (ed.). Poznanie, spoločnosť, dejiny. Stretnutie mladých historikov XI. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, 164 s. (celý zborník)

KUŠNÍROVÁ, Dana – PAVONIČ, Peter (eds.). Hranice v priestore a čase. Stretnutie mladých historikov X. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 151 s. (celý zborník)

HROMUĽÁKOVÁ, Katarína (ed). Ako sa píšu dejiny? Metódy – prístupy – pramene. Stretnutie mladých historikov IX. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 156 s. (celý zborník)

KATRIŇÁK, Lukáš (ed.). Prehodnotené dejiny. Historická pamäť – jej miesto a význam pre spoločnosť. Stretnutie mladých historikov VII. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 66 s. (celý zborník)

ĎUĎÁKOVÁ, Monika – POČÁTKO, Martin (eds.). Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie? Stretnutie mladých historikov VI. Košice – Praha : UPJŠ a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017, 162 s. (obálka a obsah)

DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (ed.). Vojenské konflikty v dejinách Európy. Stretnutie mladých historikov V. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 204 s. (obálka a obsah)

KACVINSKÝ, Pavol – DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (eds.). Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV. Košice : UPJŠ, 2015, 168 s. (obálka a obsah)

PEKÁR, Martin – TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.). Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, 276 s. (obálkaobsah)

FABOVÁ, Bernadeta – JANČURA, Mikuláš (eds.). Priesečníky spoločnej histórie krajín V4. Stretnutie mladých historikov II. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 119 s. (celý zborník)

BOJKOVÁ, Alžbeta (ed.). Spoločnosť, kultúra a každennosť v dejinách Slovenska. Stretnutie mladých historikov I. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 408 s. (obálkaobsah)

JANČURA, Mikuláš – MELICHÁREK Maroš (eds.). Študentská vedecká konferencia XI. Zborník príspevkov. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, 118 s. (dostupné online)

JANČURA, Mikuláš – MELICHÁREK Maroš (eds.). Študentská vedecká konferencia X. Zborník príspevkov. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, 103 s. (dostupné online)

FEDORČÁK, Peter. Kultúrne dejiny talianskej renesancie: Pojmy, otázky a interpretácie. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, 261 s. (dostupné online)

BORZA, Peter. Na pomedzí Východu a Západu. Vybrané kapitoly z dejín východných kresťanov na Slovensku. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 96 s. (dostupné online)

MELICHÁREK, Maroš. Dejiny Balkánu po druhej svetovej vojne. Vysokoškolská učebnica. Košice : Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 118 s. (dostupné online)

JANČURA, Mikuláš – ŚNIEŻKO, Alžbeta (eds.). Prvý dotyk so slobodou. Sprítomňovanie minulosti na príklade Nežnej revolúcie z novembra ´89. Vysokoškolský učebný text. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2021, 134 s. (dostupné online)

JANČURA, Mikuláš – BOJKOVÁ, Alžbeta (eds.). Dejiny tvoríš Ty! História – škola – verejný priestor. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, 116 s. (obálka, PDF v náhľadovej kvalite)

Kol. autorov. Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy IV. Bratislava : Nadácia Pontis, 2018, 171 s. (autorský podiel našich kolegov Alžbety Bojkovej a Mikuláša Jančuru, link)

KAMINSKÁ, Ľubomíra. Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. (obálka)

BOJKOVÁ, Alžbeta. Hravý dejepis. Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ. Košice : Taktik, 2015 (obálka)

JANČURA, Mikuláš. Náhľad do všeobecných dejín vedy a techniky pre študentov histórie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 200 s. (obálkaobsah)

MAGDOŠKO, Drahoslav. Dejiny Slovenska v stredoveku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 164 s. (obálka a obsah)

OLEJNÍK, Milan. Warfare in Antiquity. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 162 s. (obálka a obsah)

OTČENÁŠOVÁ, Slávka. Oral history ako metóda historického výskumu a jej využitie v praxi. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 116 s. (obálka a obsah)

PEKÁR, Martin. Dejiny Slovenska 1918 – 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 198 s. (obálka a obsah)

PEKÁR, Martin. Komentované pramene k dejinám Slovenska 1939 – 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 112 s. (obálka a obsah)

REGINÁČOVÁ, Nikola. Úvod do historickej demografie. Košice : UPJŠ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 134 s. (obálka a obsah)

SENDEKOVÁ, Marta. Dejiny neskorej antiky. Vybrané kapitoly I. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 144 s. (obálka a obsah)

ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 186 s. (obálka a obsah)

ŠUTAJ, Štefan. Slovenské dejiny po roku 1945 I. (Vybrané kapitoly k vývoju v rokoch 1945 – 1968). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 200 s. (obálka a obsah)

ĎURKOVSKÁ, Mária – HREHOR, Henrich. Stredné školy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948. Dokumenty. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014 (obálkaobsah)

DOMENOVÁ, Marcela – PEKÁR, Martin. Pamätná kniha mesta Prešova. Diel III. (1938 – 1941). Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011, 536 s.

Edícia, založená roku 2011, v rámci ktorej sú publikované pôvodné vedecké práce k dejinám Košíc:

10. REGINÁČOVÁ, Nikola. Košice a sčítania obyvateľov : Vývoj počtu obyvateľov Košíc v rokoch 1800 – 1921. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 164 s. (obálkaobsahtiráž)

9. ŠUTAJ, Štefan. Emanuel Böhm a Jozef Styk – Košičania z Turca a Oravy. Rivali a spolupracovníci v slovenskej politike (1945 – 1948). Košice : UPJŠ, 2018, 167 s.

8. BOJKOVÁ, Alžbeta. Primárne problémy transformácie slovenských stredných a odborných škôl v Košiciach v medzivojnovom období. Košice : UPJŠ, 2018, 205 s.

7. Cassovia docta. Osobnosti vedy a školstva. FEDORČÁK, Peter – FOGELOVÁ, Patrícia (Eds.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 210 s. (obálka, obsah)

6. Významné osobnosti politiky a kultúry v Košiciach. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 120 s. (obálka a obsah)

5. MAGDOŠKO, Drahoslav. Samospráva mesta Košice v stredoveku. Košice : UPJŠ, 2017, 304 s. (obálkaobsah)

4. Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : UPJŠ, 2016, 150 s. (obálkaobsah)

3. Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. ŠUTAJ, Štefan – DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (Eds.). Košice : UPJŠ, 2014, 236 s. (obálkaobsah)

2. Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. BOJKOVÁ, Alžbeta – REGINÁČOVÁ, Nikola (Eds.). Košice : UPJŠ, 2013, 148 s. (obálka a obsah)

1. Košice a dejiny – dejiny Košíc. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : UPJŠ, 2011, 206 s. (obálkaobsah)

FEDORČÁKOVÁ, Mária – FILČÁKOVÁ, Miriama. Filozofické vzdelávanie v Košiciach v kontinuite a diskontinuite historického vývoja. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, 40 s. (dostupné online)

FEDORČÁKOVÁ, Mária. Universitas Cassoviensis a tradícia univerzitného vzdelávania v Košiciach pred vznikom UPJŠ. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 32 s. (dostupné online)

Pontis Digest, 2019, č. 2 „Balkán a nacionalizmus“, autorský podiel nášho kolegu Maroša Melichárka (link)

Pontis Digest, 2019, č. 1 „Poučenie z 20. storočia“, celé číslo časopisu venované interaktívnej výstave Kto bude ďalší?, zorganizovanej našou katedrou (link)

GAYER, Veronika – OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Remembering the City. A Guide through the Past of Košice. Budapest – Košice : Terra Recognita Foundation and UPJŠ, 2013 (anglický sprievodca po dejinách mesta) (obálka)

Historická revue, špeciálne číslo o Košiciach, 2013 (obálka a obsah)

ŠUTAJ, Štefan (ed.). Kľúče k dejinám Košíc. Dejepisná čítanka. Košice – Prešov : Universum, 2009 (online)


Študuj na UPJŠ