Prejsť na obsah

Kritéria hodnotenia záverečných prác a užitočné odkazy

7minút, 45sekúnd
 • Je dodržaný celkový všeobecný formát práce a pravidlá citovania a práce s literárnymi odkazmi?   (sekvencia jednotlivých častí práce v teoretickej i empirickej časti, prílohy tak ako majú byť, správne spôsoby citovania a odkazov na zdroje, celková estetika úpravy práce)
 • Je jazyková stránka práce na dobrej úrovni? (gramatika, štylistika, vyjadrovanie a preklepy)
 • Sú správne vytvorené a prezentované obrázky, tabuľky a grafy?  (nie sú tabuľky a grafy hrubo a bez jazykových a ďalších úprav prekopírované zo zahraničných softvérov ako SPSS a pod.) Nejde len o formálnu úpravu, ale aj o prehľadnosť a logickosť prezentácie.
 • Sú formálne správne prezentované výsledky štatistických analýz? (úplnosť údajov ako je hodnota štatistického kritéria, stupne voľnosti, úroveň chyby alfa, prezentácia základných parametrických či neparametrických reprezentácií dát a podobne)
 • Je v úvode spresnená téma, sú v ňom sformulované základné ciele práce?
 • Je štruktúra kapitol a podkapitol práce explicitne už aj svojimi názvami v logickom vzťahu k vypísanej téme práce?  (nenachádzajú sa v práci podkapitoly irelevantné alebo veľmi vzdialené téme? Nenachádzajú sa v práci kapitoly a podkapitoly triviálne široko postavené a všeobecné?)
 • Mapuje a analyzuje obsah kapitol a podkapitol v primeranej miere zadanú problematiku? Aká je všeobecnosť vs. hĺbka spracovania témy
 • Aká je miera a kvalita použitých literárnych zdrojov? (koľko zdrojov bolo využitých? Koľko cudzojazyčných? Boli použité náležité zdroje: nie triviálne, zastaralé, či elementárne učebné texty?)
 • Sú v teoretickej časti (spravidla v závere) uvedené východiská pre výskum (z ktorých definícií premenných a teórií autor vychádzal pri formulácii hypotéz a výbere metód identifikácie premenných)? Zhrnutie prehľadu poznatkov a východiská výskumu môžu byť zaradené do úvodu empirickej časti.
 • Sú kapitoly zvolené adekvátne vzhľadom k téme? Logicky na seba nadväzujú?
 • je vymedzenie cieľov, výskumného problému (problémov) a hypotéz v súlade so zadaním práce?  (zodpovedajú ciele, problémy a hypotézy téme? Nenachádzajú sa tu hypotézy, ktoré nijak s témou nesúvisia, alebo sú s ňou len v marginálnom či násilne umelom vzťahu (prídavné hypotézy a rode, veku a pod.)?
 • je vymedzenie cieľov, výskumného problému (problémov) a hypotéz formulované jasne, precízne a prehľadne?  Nenachádza sa v práci veľké množstvo vzájomne nesúvisiacich, drobných a oddelených hypotéz?  Sú problémy a hypotézy objavné alebo triviálne?
 • je výskumná vzorka (vzorky) opísaná s potrebnými detailmi? (nielen počet a proporcia vzhľadom na rod, či vek, ale aj veľmi konkrétny opis spôsobu výberu s ohľadom na kontrolu potenciálnych nežiaducich premenných)
 • je výskumná vzorka (vzorky) vybraná primerane k téme? (počet, zloženie, spôsob výberu)
 • Je veľkosť výskumnej vzorky adekvátne zdôvodnená (napr. odhad veľkosti výskumného súboru pomocou tzv. Power analysis vo fáze plánovania)
 • sú vybrané metódy, metodiky, procedúry obsahovo relevantné pre riešenie stanovených cieľov a hypotéz?  Sú relevantné k charakteristike vybraných vzoriek? Sú vybrané metódy, postupy a procedúry dostatočne hodnoverné (reliabilita, validita, kulturálna adekvátnosť)? Sú informácie o tom v práci dostatočné?
 • sú vybrané metódy analýz (nielen štatistických) adekvátne stanoveným hypotézam a povahe zozbieraných dát?  Aká je kvalita štatistického a kvalitatívneho spracovania?
 • sú výsledky prezentované konzistentne a explicitne vzhľadom k stanoveným problémom a hypotézam? 
 • sú výsledky analýz reportované adekvátne (v súlade s aktuálnymi odporúčaniami APA)?
 • je explicitne diferencovaný exploračný a konfirmačný mód výskumu?
 • snažil sa študent vyvarovať problematickým výskumný praktikám, ako je HARKING, p-hacking a podobne (napr. pomocou predregistrácie)?
 • sú dosiahnuté výsledky interpretované správne? (napr. je v zhode interpretácia výsledkov s dosiahnutými štatistickými ukazovateľmi?)
 • aká je kvalita interpretácie a diskusie dosiahnutých výsledkov? Snaží sa riešiteľ dostatočne aj o vysvetlenie a umiestnenie dosiahnutého poznania do širších významových kontextov? (napr. zovšeobecnenia, poukázanie na ďalšie možnosti, ktoré ponúkajú dosiahnuté výsledky a pod. ). Konfrontuje riešiteľ v diskusii dostatočne dosiahnuté výsledky s doterajším poznaním? Poukazuje (ak je to odôvodnené témou a výsledkami) na možnosti využitia dosiahnutých poznatkov? Reflektuje v dostatočnej limity a perspektívy pre ďalší výskum ako aj praktické impliácie?
 • súvisí téma s výberom druhu kvalitatívneho prístupu?, (téma sa má týkať nejakého javu, ako ho človek chápe, prežíva, ako ho popisuje – jeho širších a hlbších súvislostí, napríklad pri fenomenologickom prístupe má byť téma primárne zameraná na porozumenie prežívania, nie na príčiny a dôsledky)
 • je v ZP uvedené o aký druh kvalitatívnej metodológie išlo? (zakotvenú teóriu, fenomenologický interpretatívny prístup …)
 • bol získaný dostatočne rozsiahly výskumný material? (pri rozhovore dostatočne rozsiahle výpovede účastníkov výskumu)
 • bola využitá neštruktúrovaná obsahová analýza, ktorej výsledkom je identifikácia súboru kategórií?
 • sú v ZP explicitne uvedené kategórie, ktoré autor/ka v texte postrehol/a s presným uvedením, aké časti textu (výroky, vyjadrenia) boli do každej z kategórií zaradené?
 • je presne popísaný postup, ako autor/ka k týmto kategóriám dospel/a?
 • sú pri využití viacerých účastníkov výskumu, prezentované analýzy odpovedí jednotlivých účastníkov a až potom ich spoločné charakteristiky?

Poznámka

Je potrebné odlíšiť využitie kvalitatívnej metodológie od využitia čiastkových krokov kvalitatívneho charakteru. V prípade využitia čiastkových kvalitatívnych krokov ako je posúdenie obsahu výpovede na otvorené otázky alebo roztriedenie odpovedí je postačujúce hovoriť o využití obsahovej analýzy, nie je adekvátne hovoriť o kvalitatívnom výskume.

Pri označovaní výskumu by sa mal zohľadniť jeho celkový charakter. Napríklad pri zisťovaní výskytu určitých javov a ich príčin (Aké máte problémy v práci atď.) ide v skutočnosti o mapovanie. Aj keď sa pritom využije rozhovor s otvorenými otázkami, je adekvátne hovoriť o mapovaní formou rozhovoru (s využitím obsahovej analýzy), nie o kvalitatívnom výskume.

Chcete si stiahnúť šablónu písania ZP?

Chcete si vyhľadať pokyny k odovzdávaniu záverečných prác, smernicu a podobne?

Chcete získať študentský prístup k balíku Office 365 Education ​(Word, Powerpoint, …)?

Hľadáte kvalitný voľne dostupný štatistický program? Skúste jamovi alebo JASP.

Chcete si v základenej podobe skontrolovať anglicky písaný text? Skúste napr. Grammarly.

Chcete efektívne a systematicky pracovať s pdf súbormi a tvorbou referencií? Skúste Zotero.

Chcete sa dozvedieť viac o písaní vedecký prác a získať užitočné rady ako na to? Pozrite napr. tento odkaz.

Chcete sa dozvedieť viac o problematických výskumných praktikách a o tom, ako sa im vyvarovať? Pozrite texty v domácom jazyku alebo v angličtine.

Chcete pred-registrovať Vašu štúdiu? Pozrite sa na tento odkaz.

Chcete odhadnúť veľkosť výskumnej vzorky alebo si prečítať viac o tom, ako na to?

Chcete si pozrieť ďalšie užitočné odkazy, tipy, blogy, a podobne? Skúste stránku SKRN.Študuj na UPJŠ