Prejsť na obsah

ZIŠLA SA AKADEMICKÁ OBEC FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ

1minút, 48sekúnd

Po dvoch pandemických rokoch, ktoré neumožňovali organizovanie hromadných podujatí, sa v pondelok 5. decembra 2022 opäť uskutočnilo tradičné zhromaždenie Akademickej obce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pozvanie predsedníčky Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Evy Žiakovej, CSc., prijali rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., vedenie FF UPJŠ na čele s dekankou prof. PhDr. Oľgou Orosovou, CSc., kvestor UPJŠ RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., členky a členovia Akademického senátu FF UPJŠ, zamestnankyne, zamestnanci, študentky a študenti Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Slávnostné zhromaždenie Akademickej obce FF UPJŠ v Historickej aule Rektorátu UPJŠ otvorila podpredsedníčka Akademického senátu FF UPJŠ doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., ktorá v zastúpení predsedníčky senátu predniesla správu o činnosti Akademického senátu FF UPJŠ od 1. apríla 2021 do 1. decembra 2022. Informácie o plnení úloh dlhodobého zámeru rozvoja fakulty sprostredkovala prítomným členkám a členom akademickej obce dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sviatočný charakter podujatia zvýraznilo odovzdávanie Cien dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ, ktoré získali Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. (za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty), Mgr. Pavol Kačmár, PhD. (za odbornú, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť), Mgr. Peter Fedorčák, PhD., a Mgr. Miriama Filčáková (obaja za aktivity znamenajúce prínos k rozvoju fakulty).
Na záver sa slávnostnému zhromaždeniu prihovoril rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Ocenil prínos vedenia filozofickej fakulty a akademického senátu filozofickej fakulty k rozvoju FF UPJŠ a celej univerzity.
Spomienkou na podujatie bude publikácia Filozofické vzdelávanie v Košiciach v kontinuite a diskontinuite historického vývoja a pamätná medaila, ktorá vznikla pri príležitosti 15. výročia existencie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (2007 – 2022).

Text: PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Foto: Ing. Tomáš Polák, Ing. Marek Sekerák


Študuj na UPJŠ