Prejsť na obsah

Ďalšia úspešná doktorandka v projekte urbanHIST

2minút, 5sekúnd

 

Projekt EK-H2020-MSCA urbanHIST (Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí), ktorého implementácia sa skončila 28. júla 2021, prináša ďalší skvelý výsledok v podobe už tretieho obhájeného PhD. diplomu v systéme dvojitých diplomov, aj tentokrát s priamym zapojením UPJŠ v Košiciach.

18. októbra 2021 prebehla úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky  Elviry Khairulliny, M.A. Doktorandka obhájila svoju dizertačnú prácu „Trams in Socialist Urban Planning in the 1960s and 1970s: Urban and Transport Models in the GDR, the CSR and the USSR“. Išlo už o druhú obhajobu, ktorá sa v rámci projektu uskutočnila s priamou participáciou UPJŠ v Košiciach.

Elvira Khairullina bola v rámci projektom zastrešenej inovatívnej školiacej siete a v rámci programu dvojitých diplomov doktorandkou na Universidad de Valladolid v Španielsku, ako aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde študovala ako externá doktorandka na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v študijnom programe slovenské dejiny. Jej doktorandské štúdium však zďaleka prekračovalo hranice spomínaných dvoch školiacich pracovísk. V rámci odborných stáží či študijných a výskumných pobytov pôsobila na rôznych akademických, ako aj neakademických inštitúciách v Európe. Dizertačná práca mala v značnej miere interdisciplinárny charakter, a to aj v osobe školiteľa doktorandky na UPJŠ, prof. Mgr. Jaroslava Hofierku, PhD. (Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach). Košice v priebehu svojho štúdia navštívila niekoľkokrát nielen ako členka konzorcia urbanHIST, ale aj v rámci už spomínaných študijných pobytov či vedeckých konferencií.

Obhajoba jej dizertačnej práce prebiehala v hybridnom formáte, pričom časť komisie sa na obhajobe zúčastnila osobne na Universidad de Valladolid v Španielsku a zvyšok komisie, ako aj verejné publikum sa zapojilo online prostredníctvom priameho prenosu z Universidad de Valladolid v Španielsku. UPJŠ v Košiciach bola v hodnotiacej komisii zastúpená v osobe prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD. Kvalitu práce ohodnotila komisia na Universidad de Valladolid najvyšším možným hodnotením „Sobresaliente“ – s vyznamenaním.

Na základe bilaterálnej dohody a Zmluvy o dvojitom diplome medzi UVa a UPJŠ bude doktorandke Elvire Khairuline, M.A. udelený titul PhD. oboma univerzitami.

Mgr. Katarína Hajduková
koordinátorka projektu na FF UPJŠ v Košiciach

 


Študuj na UPJŠ