Prejsť na obsah

Knižná novinka: Dr. A. Jesenková o deficite starostlivosti v slovenskom vzdelávacom systéme

3minút, 23sekúnd

 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach sa môže pochváliť ďalším prestížnym publikačným výstupom, ktorý je súčasťou knihy vydanej v renomovanom britskom akademickom nakladateľstve Palgrave Macmillan. Editovaná publikácia s názvom Care Ethics, Democratic Citizenship and the State reflektuje teoretický vývoj v politickej teórii starostlivosti a nové aplikácie etiky starostlivosti v rôznych kontextoch.
     Editori Mgr. Petr Urban, Ph.D. (Filozofický ústav Akadémie vied ČR) a Dr. Lizzie Ward (University of Brighton, Veľká Británia) spojili teoretičky a teoretikov starostlivosti z prestížnych svetových univerzít a výskumných pracovísk z desiatich krajín na troch kontinentoch. Viacerí sa stretli v novembri 2017 v Prahe na konferencii Caring Democracy: Current Topics in the Political Theory of Care organizovanej Filozofickým ústavom AV ČR, na ktorej vznikol prvotný impulz na napísanie tejto knihy. Publikácia predstavuje najnovšie teoretické skúmanie a zároveň aplikáciu teoretických konceptov etiky starostlivosti na aktuálne sociálne a politické otázky, pričom necháva zaznieť jedinečné hlasy prinášajúce lokálny pohľad a poznatky z rôznych sociálno-politických a kultúrnych kontextov.
     Jednotlivé kapitoly poskytujú originálne pohľady na kľúčové pojmy a témy politicky formulovanej etiky starostlivosti. Autorky a autori venujú pozornosť pojmom ako demokratické občianstvo, sociálna a politická participácia, morálna a politická deliberácia, solidarita a situované všímavé/pozorné (attentive) poznanie. Sústreďujú sa na aktuálne debaty o marketizácii a privatizácii starostlivosti, zaoberajú sa otázkami poskytovania štátnej starostlivosti, hovoria o súčasných politických a spoločenských výzvach – vrátane krízy západnej demokracie súvisiacej s nárastom populizmu a politikou identity na celom svete.
     Autorkou kapitoly Deficit of Democratic Care in the Educational System in Slovakia je Mgr. Adriana Jesenková, PhD., vedúca Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Skúma v nej deficit starostlivosti v slovenskom vzdelávacom systéme ako príklad (nedemokratických) postupov starostlivosti. Ukazuje, prečo a ako môže byť etika starostlivosti užitočným nástrojom na pochopenie a hodnotenie vzdelávacích verejných politík a ich účinnosti z hľadiska starostlivosti, ochrany a rozvoja detí a mladých ľudí (nielen) v slovenskom kontexte a v oblasti vzdelávania. Skúma, ako súvisí demokratický deficit vo vzdelávaní s deficitom starostlivosti a ako oba tieto deficity ovplyvňujú zlyhávanie vo vytváraní inkluzívneho systému vzdelávania. Zameriava sa aj na vzájomnú dôveru a uznanie zúčastnených strán ako kľúčové faktory týchto procesov a prostredníctvom analýzy relevantných politických dokumentov zisťuje, ako sú tieto nevyhnutné predpoklady procesu inklúzie podporované vzdelávacou politikou. Autorka tiež ukazuje, ako demokratizácia vzdelávacej praxe starostlivosti závisí od konceptualizácie ochrany ako súčasti starostlivosti v konkrétnych kontextoch.
     Prof. Daniel Engster, riaditeľ Ethics Center (University of Houston, USA), sa o tejto knihe vyjadril, že predstavuje  „… dôležitý príspevok k nášmu pochopeniu toho, ako môže etika starostlivosti formovať demokraciu a postupy štátnej správy. Poskytuje najmodernejšie eseje o najzaujímavejších oblastiach politickej teórie starostlivosti v súčasnej literatúre o starostlivosti.“
     Selma Sevenhuijsen, emeritná profesorka etiky a politiky starostlivosti na Utrechtskej univerzite v Holandsku: „Táto kniha ukazuje, ako veľmi je živá etika starostlivosti medzi vynikajúcimi mysliteľmi po celom svete. Presvedčivo zdôrazňuje transformačný potenciál myslenia a práce z perspektívy starostlivosti a so starostlivosťou ako politickým konceptom, pričom súčasne rieši niektoré úskalia a predsudky. Toto je povinné čítanie pre všetkých, ktorí chcú brať starostlivosť vážne.“
     Viac o publikácii a kapitole Dr. Jesenkovej nájdete na týchto odkazoch:
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030414368
https://www.springerprofessional.de/en/deficit-of-democratic-care-in-the-educational-system-in-slovakia/18159958

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ