Prejsť na obsah

Odkaz Novembra ’89 na Jesennej škole doktorandov FF UPJŠ

1minút, 45sekúnd

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach zorganizovala v týždni, keď sme si pripomenuli November 89, Jesennú školu doktorandov v Danišovciach (15. – 16. 11. 2022).
Študenti doktorandských študijných programov britských a amerických štúdií, histórie, filozofie, literárnej vedy, psychológie, politológie a sociálnej práce sa stretli v príjemnej atmosfére učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ v Danišovciach, aby sa podelili o výsledky svojej práce a spoločne viedli vzájomné diskusie.
Úvodná prednáška bola venovaná aktuálnym udalostiam na Ukrajine. Doc. ThDr. Peter Borza, PhD., zdôraznil významné udalosti z dejín Ukrajiny a dôležitosť slobody pre jej obyvateľov, ktorí vedú hrdinský zápas za svoj národ a štátnosť. Sloboda nie je náhoda a udalosti na Ukrajine aj nás učia o nevyhnutnosti brániť slobodu a šíriť jej hodnoty.
Medzi doktorandov zavítala aj pani dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. PhDr. Oľga Orosová, CSc., spolu s vedením fakulty. V otvorenej kolegiálnej atmosfére účastníci podujatia diskutovali o pozitívach a výzvach štúdia aj o postavení študentov v akademickom prostredí. Spoločenstvo učiteľov a študentov je základom univerzitného vzdelávania a akademických slobôd. V roku 1989 študenti rázne vstúpili do zápasu o slobodu a demokraciu v Československu, čím vyvolali vzopnutie občanov a spoločné víťazstvo nad totalitným komunistickým režimom. Ich odkaz nás inšpiruje aj v súčasnosti.
Druhý deň jesennej školy sa začal plenárnou prednáškou k možnostiam využitia akademickej angličtiny (doc. Mgr. Renáta Timková, PhD., Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.) a pokračoval prezentáciami doktorandov.
Za organizáciu a úspešný priebeh stretnutia patrí poďakovanie pánovi prodekanovi prof. PhDr. Mariánovi Andričíkovi, PhD., a Mgr. Gabriele Onuškovej, PhD., z Útvaru pre vedu, výskum, kvalifikačný rast a doktorandské štúdium FF UPJŠ v Košiciach.

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
prodekani FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ