Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ sa v roku 2021 objavila v médiách vyše 400-krát

1minút, 28sekúnd

 

Pandémia ochorenia COVID-19 sa v roku 2021 prejavila v plnej sile nielen vo vzťahu k procesu výučby, ale aj vo vzťahu k prezentácii Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v prostriedkoch masovej komunikácie. Z hľadiska počtu mediálnych výstupov sme po prvý raz od roku 2017, keď médiá o našej fakulte informovali 303-krát, zaznamenali pokles oproti predchádzajúcemu roku: kým v roku 2018 sme zaevidovali 359 mediálnych výstupov, v roku 2019 to bolo už 537 a v roku 2020 dokonca až 566 výstupov zameraných na činnosť našej fakulty a jej katedier, v uplynulom roku (2021) sme zaregistrovali 413 mediálnych výstupov.
Pokiaľ ide o ich štruktúru, rovnako ako v uplynulých rokoch dominovali správy publikované v online médiách:
−    tlačové/printové médiá (noviny a časopisy): 65,
−    elektronické médiá (rozhlas a televízia): 63,
−    online/internetové médiá (spravodajské portály, tlačové agentúry): 229,
−    tlačové správy FF UPJŠ: 16,
−    články určené verejnosti, publikované na webe FF UPJŠ: 40,
−    spolu za rok 2021: 413 mediálnych výstupov.
Od 1. novembra 2015, keď bola zriadená pozícia poradcu dekanky pre oblasť medializácie práce a života Filozofickej fakulty UPJŠ, evidujeme celkovo 2 608 mediálnych výstupov.
Najväčší ohlas v médiách v roku 2021 zaznamenali vyjadrenia politológov k aktuálnym politicko-spoločenským otázkam, odborné stanoviská a popularizačné príspevky členov katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a zamestnancov katedry histórie, a informácie o medzinárodných projektoch členov katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia (prevencia užívania metamfetamínu a výskum sexuálneho správania).

Spracoval: Marián Gladiš, poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ
 


Študuj na UPJŠ