Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ v médiách v roku 2022

1minút, 21sekúnd

Počas roku 2022 sa Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach objavila v médiách takmer 300-krát – ako už „tradične“ dominovali správy publikované v online médiách, čo potvrdzuje dôležitosť tohto segmentu mediálneho priestoru (vzhľadom na kontinuálnu elektronizáciu verejného priestoru, vrátane mediálneho, teda nejde o prekvapujúci údaj):
− tlačové/printové médiá (noviny a časopisy): 41,
− elektronické médiá (rozhlas a televízia): 65,
− online/internetové médiá (spravodajské portály, tlačové agentúry): 113,
− tlačové správy FF UPJŠ: 10,
− články určené verejnosti, publikované na webe FF UPJŠ: 59,
− spolu za rok 2022: 288 mediálnych výstupov.
Od 1. novembra 2015, keď bola zriadená pozícia poradcu dekanky pre oblasť medializácie práce a života Filozofickej fakulty UPJŠ, evidujeme celkovo 2 896 mediálnych výstupov.
Aj v roku 2022 zaznamenali najväčší ohlas v médiách vyjadrenia našich politológov k aktuálnym domácim a medzinárodným politicko-spoločenským otázkam (najmä k vojne na Ukrajine, turbulenciám na domácej politickej scéne a k spojeným voľbám do orgánov regionálnej a miestnej samosprávy – celkovo 102 výstupov), odborné stanoviská a popularizačné príspevky členov katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie (68) a zamestnancov katedry histórie (27).
Mediálne najcitovanejšími pracovníkmi FF UPJŠ v roku 2022 boli doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD., a doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Spracoval: M. Gladiš, poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ