Prejsť na obsah

Hostia zo Španielska a Albánska na KAA FF UPJŠ

0minút, 58sekúnd

Prvé dva májové týždne sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach niesli v znamení pokračujúcej medzinárodnej spolupráce. Dlhoročný spolupracovník vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti, profesor Dr. Salvador Valera z Univerzity v Granade, strávil intenzívny čas so študentkami a študentmi povinného predmetu Korpusová lingvistika, s ktorými sa podelil o svoju expertízu nielen v teoretickej prednáške, ale aj praktických workshopoch v počítačovom laboratóriu. Za jeho neoceniteľnú prácu mu patrí naše poďakovanie.
Sedem kolegýň a kolegov z partnerskej Univerzity vo Vlore v Albánsku na KAA FF UPJŠ zabsolvovalo svoje Erasmus+ mobility. Okrem pedagogickej časti sme mali možnosť vymeniť si odborné poznatky a informácie o možnostiach spolupráce vo vede a výskume. Anglistické pracovisko na tejto univerzite k nám pravidelne vysiela na Erasmus+ mobility svojich študentov, členky a členovia KAA FF UPJŠ cestujú na mobility do Vlore už niekoľko rokov, čo doplnilo spektrum tém na spoločné diskusie.

Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ