Prejsť na obsah

Psychológovia z Filozofickej fakulty UPJŠ sa zamerajú na prevenciu užívania metamfetamínu

3minút, 18sekúnd

 

Otváracím online stretnutím, ktoré organizovala Hamburská univerzita, sa v utorok 20. apríla 2021 začal oficiálne realizovať medzinárodný projekt zameraný na prevenciu užívania metamfetamínu. Súčasťou konzorcia vedeckovýskumných inštitúcií z Nemecka, Poľska, Litvy, Českej republiky a Slovenska je aj tím psychológov z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
„Na projekte participujú zamestnanci dvoch našich katedier, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedry sociálnej práce,“ informuje dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a zodpovedná riešiteľka projektu prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Za Slovensko sa do online mítingu zapojili prorektorka UPJŠ pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., ktorá prezentovala UPJŠ ako významnú výskumnú univerzitu podporujúcu medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedeckého výskumu, a tiež zástupca zodpovednej riešiteľky Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD., z Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ, ktorý predstavil košický výskumný tím a jeho ciele.
Projekt pod názvom IMPRESA (Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action – Implementácia stratégií prevencie užívania metamfetamínu do praxe) je plánovaný ako dvojročný. Základným impulzom na jeho vznik bola vzostupná tendencia užívania metamfetamínu v európskom priestore, zatiaľ čo aktivity súvisiace s prevenciou sú obmedzené a nekonzistentné nielen na celoeurópskej úrovni, ale aj na národných a miestnych úrovniach.
„Chýbajú nám dôležité informácie o tom, čo je v prevencii užívania metamfetamínu funkčné, v akom rozsahu, kedy a pre koho,“ upozorňuje Dr. J. Benka.
Riešiteľka projektu a vedúca Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., zdôrazňuje, že podľa analýz odpadových vôd a podľa štúdií o európskych trhoch s drogami a o počtoch liečených a úmrtí na závislosti sa v Európe užívanie metamfetamínu nebezpečne rozširuje:
„V ostatnom desaťročí sa užívanie metamfetamínu významne zvýšilo v pohraničných oblastiach susedných krajín, ale aj v Španielsku, na Cypre či v niektorých krajinách severnej Európy, ako je Litva, Fínsko alebo Nórsko. Na Slovensku je miera užívania metamfetamínu jednou z najvyšších zo všetkých členských štátov Európskej únie.“
Cieľom projektu je určiť najúčinnejšie postupy prevencie užívania metamfetamínu na základe vedeckých dôkazov a vytvoriť siete spolupracujúcich inštitúcií verejného a neverejného sektora na miestnych úrovniach, ktoré by – pri zohľadnení lokálnych špecifík – prispeli k zamedzeniu šírenia epidémie metamfetamínu.
Výber Košíc ako pilotného mesta bol zdôvodnený tým, že tu sídlia tri vysoké školy s viac ako 25-tisíc študentmi a vysokou pravdepodobnosťou náklonnosti na užívanie metamfetamínu a iných druhov drog. V prípade študentov sa predpokladá preferencia metamfetamínu pre jeho stimulačné účinky celej centrálnej nervovej sústavy, potlačenie únavy a potreby spánku, zvýšenú sebadôveru a pocit eufórie.
„Negatívne účinky užívania metamfetamínu však bývajú fatálne, zahŕňajú poškodenie centrálnej nervovej sústavy a rôzne psychické poruchy,“ varuje v tejto súvislosti doc. B. Gajdošová.
Koordinujúcou inštitúciou projektu je Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf (Nemecko), členmi konzorcia sú ďalej Univerzita Karlova v Prahe (ČR), Akademia pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej a Pracownia badań i inicjatyw spolecznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obe Poľsko), Respublikinis priklausomybės ligų centras (Litva) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ