Prejsť na obsah

Knižný dar profesora Williama Outhwaita sprístupnený na KAA FF UPJŠ

1minút, 32sekúnd

Počas katedrového Kariérneho a klubového týždňa bol oficiálne študentom a vyučujúcim Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sprístupnený vzácny a užitočný dar emeritného profesora britskej Univerzity v Newcastle. Pán profesor William Outhwaite daroval našej katedre 1 400 kníh prevažne z odborov literárnych a kultúrnych štúdií, ktoré boli súčasťou pozostalosti jeho manželky Laury Marcus, profesorky anglickej literatúry na Univerzite v Oxforde.
Tento štedrý a akademicky veľmi cenný príspevok ku skvalitneniu študijných a výskumných možností pre všetkých na katedre budú využívať nielen domáci vyučujúci, študentky a študenti, ale aj všetci hostia a študujúci, ktorí na katedru prídu prostredníctvom mobilitných schém a partnerskej spolupráce.
Na novootvorení katedrovej knižnice sa zúčastnili aj kolegyne z partnerskej ukrajinskej Univerzity v Černivciach, s ktorými má katedra uzatvorenú zmluvu o dvojitých magisterských diplomoch a ktorej študentky a študenti absolvujú časť svojho štúdia na našej katedre. Tí, ktorí prídu najbližšie, budú môcť novonadobudnuté knihy taktiež využívať, spolu so študujúcimi z Francúzska, Španielska, Uzbekistanu, Gruzínska, Albánska či Poľska, ktorí na katedru prichádzajú pravidelne v rámci svojich Erasmus+ mobilít.
Naše slová vďaky smerujú k pánovi profesorovi Williamovi Outhwaithovi, vďaka ktorého štedrosti bude mať akademická práca jeho manželky, pani profesorky Laury Marcus, pokračovanie aj v Košiciach na KAA FF UPJŠ. Za sprostredkovanie kontaktu sa chceme poďakovať aj pánovi profesorovi Ľubomírovi Dunajovi z Univerzity vo Viedni.

Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
v mene vďačnej KAA FF UPJŠ  


Študuj na UPJŠ