Prejsť na obsah

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

1minút, 49sekúnd

Dňa 10. 2. 2023 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, presnejšie v budove Aristoteles, uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Na spoluorganizácii KK OSJL sa pravidelne podieľa Filozofická fakulta UPJŠ a tiež pracovníci Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ, ktorí zabezpečujú základnú logistiku a servis počas akcie, porotcovský hlas v najvyššej kategórii A (súťažiacich v 3. a 4. ročníku stredných škôl alebo korešpondujúcich ročníkov 8-ročných gymnázií už päť rokov pravidelne spolu so stredoškolskými učiteľkami vyhodnocuje doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.) a sprievodné akcie pre učiteľov (tento rok to bola beseda s prekladateľom Johna Miltona, prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD.).
Po predchádzajúcich dvoch ročníkoch olympiády, ktoré sa konali v online priestore, sa akcia mohla tešiť bohatej fyzickej účasti súťažiacich, a to najmä v spomínanej najvyššej kategórii. Žiaci opäť súťažili v troch kolách, ktoré mali preveriť ich vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry (v teste), ich tvorivé schopnosti a štylistické zručnosti (pri transformácii textu) a rečový prejav (v diskusnom príspevku zameranom na potrebu kultúrneho a kultivovaného vyjadrovania v mediálnom priestore).
Výkony viacerých súťažiacich boli nadpriemerné, z čoho ako učitelia pripravujúci budúcich pedagógov slovenského jazyka a literatúry (medzi sprevádzajúcimi učiteľkami, ale dokonca i v porote KK OSJL, boli viaceré absolventky našej fakulty i katedry) máme radosť a zároveň vyslovujeme nádej, že niektorí z úspešných riešiteľov prejavia záujem o štúdium na našej katedre i fakulte. Tento rok sa KK OSJL stretlo v jednom priestore aj s fakultným Dňom otvorených dverí, o to viac teda dúfame, že sa nám podarilo osloviť čo najviac potenciálnych študentov.

doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ