Prejsť na obsah

Krajské kolá predmetových olympiád opäť na FF UPJŠ

4minút, 20sekúnd

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach už niekoľko rokov aktívne participuje na organizovaní krajských kôl predmetových olympiád – a ani tento rok nebol výnimkou.

Krajské kolo 16. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ – v budove Aristoteles – vo štvrtok 1. februára 2024. Organizačne sa na ňom podieľali aj členovia Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ: Mgr. Lena Ivančová, PhD., ktorá bola zároveň členkou poroty v kategórii A, doktorandi a pani Jana Péterová. Záštitu nad podujatím prebrala vedúca KSSFaK FF UPJŠ doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
V čase konania KK OSJL bolo pre pedagógov zo stredných škôl Košického kraja, ktorí sprevádzali súťažiacich, pripravené predstavenie študentov špeciálneho programu IB DP (medzinárodná maturita) z Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach o hodnote slobody pod názvom Obžaloba pravdy, a to pod vedením ich vyučujúcej a zároveň členky KSSFaK FF UPJŠ doc. Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD. Po predstavení nasledovala krátka prednáška o projektovom vyučovaní.
Na KK OSJL sa zúčastnilo vyše 70 talentovaných žiakov a študentov základných a stredných škôl. Úspešní účastníci, ktorí sa vo svojich kategóriách umiestnili na prvých miestach, postúpili do celoštátneho kola. Uskutoční sa v Bratislave v priebehu apríla 2024.

Vo štvrtok 8. februára 2024 na pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ privítali viac ako 40 študentiek a študentov, ktorí si prišli otestovať vedomosti z ľudskoprávnych tém v rámci Krajského kola Olympiády ľudských práv.
Počas čakania na výsledky písomnej časti mali študenti aj vyučujúci, ktorí ich sprevádzali, možnosť zoznámiť sa s možnosťami štúdia na našej katedre a zúčastniť sa na krátkej prednáške a diskusii s docentom Samuelom Abrahámom na tému Právny štát a ľudské práva,“ informovala Mgr. Petra Filipová, PhD., z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Organizátori z katedry ďakujú Centru voľného času v Košiciach za prizvanie k spolupráci a tešia sa na stretnutie o rok.

Na Valentína, v stredu 14. februára 2024, sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ konal 34. ročník Krajského kola Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa na ňom 85 účastníkov, ktorí súťažili v ôsmich kategóriách – v troch žiaci základných škôl a v piatich kategóriách si zmerali sily študenti stredných škôl Košického samosprávneho kraja. Komisie boli zložené z učiteľov košických základných a stredných škôl a predsedali im vyučujúci a doktorandi Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Naša katedra sa teší neklesajúcemu záujmu o štúdium angličtiny zo strany starších žiakov a stredoškolských študentov, spomedzi ktorých tým najlepším ponúka možnosť rozvíjať tento záujem aj na akademickom stupni – či už so zameraním na translatológiu alebo na britské a americké štúdiá,“ prezradila doc. PhDr. Slávka Janigová PhD., z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.

Tridsiaty štvrtý ročník Krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku žiakov základných škôl a študentov stredných škôl sa uskutočnil vo štvrtok 15. februára 2024 na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Podujatie bolo po prvý raz slávnostne otvorené v Historickej aule Rektorátu UPJŠ. Účastníčky a účastníkov a ich pedagogičky a pedagógov pozdravila dekanka FF UPJŠ prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. Štyridsať účastníkov olympiády zo stredných škôl testovalo svoje vedomosti v písomnej a ústnej forme v priestoroch budovy FF UPJŠ Aristoteles, žiaci základných škôl súťažili na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach.
Predsedníčkou komisie Krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku je dlhoročne vedúca Katedry germanistiky FF UPJŠ doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD., jej kolegovia z katedry predsedajú jednotlivým komisiám. Katedra germanistiky FF UPJŠ spolupracuje s organizátormi podujatia od roku 2015.

Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku sa tento rok uskutočnilo v piatok 9. februára 2024 – síce mimo pôdy Filozofickej fakulty UPJŠ  v Košiciach (hostiteľom bolo Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach), avšak na jeho organizácii – rovnako ako po minulé roky – aktívne participovali aj členovia Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Ja som bol členom komisie v kategórii 2B, spolu s dvomi ďalšími kolegami. Všetky štyri časti skúšky prebehli v stanovených intenciách a v súlade s časovým harmonogramom. Na záver sme skonštatovali nadpriemernú úroveň účastníkov tejto kategórie,“ konštatoval Mgr. Daniel Vojtek, PhD., z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ