Prejsť na obsah

XXXI. KOLOKVIUM MLADÝCH JAZYKOVEDCOV

1minút, 27sekúnd

Na prelome novembra a decembra (30. 11. – 1. 12. 2022) sa v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach uskutočnilo už v poradí tridsiate prvé tradičné stretnutie mladých jazykovedcov zo slovenských a českých vysokých škôl a vedeckých akademických pracovísk. Na organizovaní tohto podujatia po prvý raz participovala aj Filozofická fakulta UPJŠ prostredníctvom Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a jej členiek (najmä PhDr. Lucie Jasinskej, PhD., a doc. PhDr. Marianny Sedlákovej, PhD.) v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV (Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.).
Rokovanie otvorila plenárna prednáška doc. M. Sedlákovej Odraz jazykových funkcií v systéme jazyka. Počas dvoch rokovacích dní odprezentovalo dvadsaťdva mladých jazykovedcov svoje príspevky z rozličných oblastí jazykovedy od korpusovej lingvistiky cez kognitívnu lingvistiku, onomastiku, dialektológiu a vývin jazyka cez lexikológiu a frazeológiu až po štylistiku a jazykovú kultúru (program). Príspevky sa dotýkali nielen slovenčiny a češtiny, ale aj bieloruštiny, ruštiny, ukrajinčiny a nemčiny.
Už pred začatím podujatia bol na stránke našej knižnice k dispozícii zborník abstraktov, do ktorého môžete nahliadnuť aj vy. Po dvojročnej kovidovej prestávke bolo živé stretnutie mladých adeptov lingvistiky veľmi podnetné po odbornej i ľudskej stránke, a to aj vďaka skvelo fungujúcemu univerzitnému zariadeniu v peknom prírodnom prostredí Spiša.
Z podujatia bude elektronicky vydaný i zborník príspevkov.

Text: doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
Foto: prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., a Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.


Študuj na UPJŠ