Prejsť na obsah

Košické politologické dialógy 2022

2minút, 27sekúnd

„Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu.“

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – v spolupráci s občianskym združením Res Publica – organizovala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ako XI. ročník podujatia z cyklu Košické politologické dialógy s podtitulom Kam kráčaš demokracia. K obnoveniu tradície jesenných konferenčných stretnutí bolo možné pristúpiť až tento semester, keď bolo vďaka čiastočnému ústupu zdravotného ohrozenia v kontexte pandémie COVID-19 možné opätovne privítať odborníkov a vedeckých pracovníkov prezenčne na pôde FF UPJŠ, a tak posilniť aspekt spolupráce a diskusie medzi vedeckými pracoviskami.

Konferencia sa realizovala vo štvrtok 3. novembra 2022. Participanti vystupovali vo viacerých tematických paneloch, na ktoré nadväzovali diskusie s otázkami z publika. Vystupujúci okrem iného reflektovali problémy občianstva a občianskej participácie, volieb a volebných procesov, inštitútu referenda, ústavnosti či právnych kontextov. Pozornosť však bola venovaná aj ohrozeniam demokracie v podobe populizmu, extrémizmu, vzhliadania k autoritárskym režimom či konzekvenciám ruskej agresie na Ukrajine pre moderné demokracie.

Udalosť sa tematicky odvolávala primárne na odkaz T. G. Masaryka, nadväzujúc na októbrové výročie založenia prvej Československej republiky a zároveň na 85. výročie Masarykovho úmrtia. Impulzom k takejto tematickej orientácii bola najmä nadčasovosť odkazu T. G. Masaryka a eventuálna inšpirácia jeho dielom pri odolávaní aktuálnym hrozbám a výzvam.

Záštitu nad podujatím prevzali rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Na otvorení podujatia sa aktívne zúčastnili prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady UPJŠ prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., ktorí vyzdvihli potrebu produktívneho uvažovania a diskutovania o problémoch demokracie a ich možných riešeniach.

Zavŕšením úsilia organizátorov bude zborník konferenčných príspevkov kopírujúci obsah novembrového podujatia, ktorý bude reflektovať témy vystúpení jednotlivých autorov. Zostavovatelia budú klásť dôraz na produktívne línie kritiky demokracie smerujúce k jej skvalitňovaniu, inkluzivite, ochrane jej kľúčových princípov a pilierov.

„Žijeme kritické časy, ktoré – samozrejme – vplývajú na politické systémy, na občanov, a klásť si základné odpovede na tie výzvy, ktoré prináša dnešná doba, to je úlohou akademickej sféry,“ povedal na margo konferencie vedúci Katedry politológie FF UPJŠ doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.

Mgr. Michaela Ružičková
Katedra politológie FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ