Prejsť na obsah

Výskumníci KAA FF UPJŠ predstavili model intonačných vzorcov

1minút, 8sekúnd

     Riešitelia projektu Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie (APVV-15-0307) predstavili 18. novembra 2019 pedagógom vyučujúcim francúzsky jazyk a tlmočenie francúzskeho jazyka a študentom odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s francúzskym jazykom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a profesionálnym tlmočníkom združeným v Slovenskej asociácii prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) model intonačných vzorcov, ktoré umožňujú využívať anticipačný náznak v prozódii francúzskej vety pri tlmočení. Model ako „kognitívny softvér“ prakticky overuje platnosť zistení, ku ktorým tím dospel v základnom výskume a je zároveň tréningovým modelom zvyšovania špecifickej citlivosti tlmočníkov na anticipačný náznak vo francúzštine.
     Výborná diskusia aj kritické postrehy tlmočníkov, ktorí sa podujali model overovať v praxi, sú pre ďalšie zdokonaľovanie modelu  veľmi potrebné. Výskumný tím chce totiž pomocou takto overeného modelu natrénovať akustický model, ktorý by sa sám pokúšal vyhľadávať úseky rečového signálu nesúce anticipačný prozodický náznak.

PhDr. Mária Paľová, PhD.
Mgr. Roman Gajdoš

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ