Prejsť na obsah

O dokumente Budú hovoriť dobre

1minút, 58sekúnd

Sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2022

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a košická pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV usporiadali v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2022 premietanie a odbornú diskusiu k dokumentárnemu filmu Budú hovoriť dobre z roku 1958, na ktorom ako spolutvorca participoval zakladateľ slovenskej logopédie doc. PhDr. Jozef Liška, CSc.

Vzácny audiovizuálny dokument sprostredkováva súčasnému percipientovi etablovanie logopédie a počiatkov logopedického poradenstva na Slovensku, a to na pozadí sociálnej reality obyvateľov našej krajiny v druhej polovici 50. rokov 20. storočia. Čiernobielu osvetovú snímku nakrútila Filmová tvorba, populárno-vedecký film Bratislava v spolupráci s pacientmi Krčnej kliniky v Košiciach, oddelenia pre chyby reči. Vďaka tomu sa nám zachovali jedinečné zábery dokumentujúce metódy práce docenta J. Lišku, ktorý sa na výrobe filmu podieľal aj ako jeho spolutvorca – v pozícii autora odborného námetu a odbornej spolupráce na filme.

Docent J. Liška pôsobil od začiatku 50. rokov ako klinický logopéd. Vo Fakultnej nemocnici na Rastislavovej ulici v Košiciach založil Krajskú logopedickú poradňu, prvú a niekoľko rokov jedinú na Slovensku, do ktorej prichádzali deti aj dospelí z celej republiky.

Projekcia filmu Budú hovoriť dobre sa uskutočnila v pondelok 7. novembra 2022 ako sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku, a to pri príležitosti 105. výročia narodenia doc. J. Lišku (2. 4. 1917 Trebejov, okr. Košice-okolie), 40. výročia jeho úmrtia (28. 1. 1982 Košice) a 65. výročia vzniku technického scenára filmu (18. 4. 1957). Po premietaní dokumentu sa rozprúdila odborná diskusia k filmu, do ktorej prispeli vedecko-pedagogickí pracovníci Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., a doc. Marián Milčák, PhD., a syn pána docenta J. Lišku MVDr. Daniel Liška.

Podujatie pripravil a textovo zaznamenal: PhDr. Marián Gladiš, PhD., KSSFaK FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ