Prejsť na obsah

Slovakistický výskum literatúry v slovenskej enkláve vo Vojvodine (Srbsko)

2minút, 50sekúnd

 

     V rámci medzinárodnej spolupráce sa na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 23. apríla 2021 uskutočnila online prednáška Dr. Maríny Šimákovej Spevákovej (1978), mimoriadnej profesorky z Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade v Srbsku (Vojvodina). Pedagogicky pôsobí na oddelení slovakistiky a výskumne sa venuje slovenskej literatúre a slovenskej menšinovej a enklávovej literatúre v Srbsku. Je autorkou monografie Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca (2015), tiež knižných doslovov k esejistickej tvorbe Víťazoslava Hronca (Koniec bezvetria, 2016, Fintice-Košice) a k básnickej tvorbe Juraja Kuniaka v preklade do srbčiny (Amonit, 2019, Novi Sad).
     V prednesenej téme Podoby slovenskej literatúry v Srbsku a situácia v období postmodernizmu predstavila akademické zázemie slovakistiky v Novom Sade a jej súčasný kultúrny kontext. Pozornosť venovala najprv genéze srbskej krajanskej literatúry a básnickej tradície, potom sa sústredila na súčasnú literárnu scénu: avantgardnú poetiku Michala Babinku a postmodernú poéziu Víťazoslava Hronca, ovplyvnenú najmä intertextualitou. Básnickú tvorbu našich krajanov prezentovala nielen odborným výkladom, ale aj pútavými básnickými ukážkami. Napokon predstavila preklady zo slovenskej literatúry v Srbsku (P. Vilikovský) aj zo slovenskej literárnej vedy, v ktorej rezonuje najmä filologická tradícia tzv. nitrianskej školy (P. Zajac, F. Miko či A. Popovič). Po prednáške sa rozvinula podnetná online diskusia, ktorá ukázala, že spolupráca slovakistických pracovísk má svoj nezameniteľný potenciál a perspektívu. Organizačne a moderátorsky online prednášku s diskusiou viedla doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
     K profilu Dr. Maríny Šimákovej Spevákovej, mimoriadnej profesorky, pridajme informáciu o účasti na interdisciplinárnych grantových projektoch v Srbsku, v rámci ktorých pripravila elektronické tematické zborníky (2018, 2019, 2020, 2021 – v príprave) o aktuálnych problémoch v slovenskom jazyku, literatúre, kultúre a vzdelávaní vo Vojvodine. Participuje aj na medzinárodných a bilaterálnych projektoch, výsledky výskumu publikuje v domácich a zahraničných časopisoch v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku. V rámci účasti na medzinárodných a domácich konferenciách možno vyzdvihnúť európsku konferenciu o vzdelávaní a kultúre v Temešvári (2015) a Medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade (2018), kde prezentovala slovenskú literatúru a slovenskú menšinovú a enklávovú literatúru v Srbsku. Výsledky výskumu intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca prezentovala aj v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave (2015). Pôsobí ako členka Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti a medzinárodného vedeckého výboru časopisu Motus in Verbo v Banskej Bystrici.
     Literárnovedné poznatky intenzívne implementuje do edukačnej praxe v rámci spolupráce pri vydávaní učebníc pre základné školy v slovenskom jazyku v Srbsku, je členkou tímu na prípravu maturitných úloh pre záverečné skúšky stredných škôl v Srbsku a pravidelne recenzuje nielen vedecké publikácie, štúdie a články v domácich a medzinárodných časopisoch, ale aj učebnice.

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
vedúca oddelenia slovakistiky a literárnej vedy
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
 


Študuj na UPJŠ