Prejsť na obsah

Éva Kováts: Každé dva týždne vo svete zanikne jeden jazyk

1minút, 3sekúnd

Na pôdu Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach opäť zavítala frankofónna návšteva z Maďarska. Pani Éva Kováts je dlhoročnou vyučujúcou francúzštiny a organizátorkou frankofónneho spoločenského života v meste Miškovec.
Prednášajúca si vzala na mušku jazyk ako systém – vo francúzštine vysvetľovala všeobecné základy jazykovedy a spomenula najznámejších protagonistov teórie jazyka. Najzaujímavejšou časťou jej prednášky s názvom „Hovoriť znamená konať (Čo je komunikácia? Jazyk ako kód. Jazyky sveta. Jazyk ako nehmotné dedičstvo ľudstva)“ boli poznatky o jazykoch sveta – ich počte, skupinách a neznámych väzbách medzi nimi. Prekvapenie spôsobil poznatok, že vo svete úplne zanikne jeden jazyk každé dva týždne.
Nefrankofónnej časti publika sprostredkovali prednášané poznatky študentky francúzskeho modulu programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku. Prvýkrát mali príležitosť mimo tlmočníckeho laboratória zúročiť poznatky, ktoré nadobudli na hodinách simultánneho tlmočenia.

Mgr. Roman Gajdoš
KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ