Prejsť na obsah

Séria prednášok na európske témy pre stredoškolákov

3minút, 26sekúnd

Na pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa 27. januára a 3. februára 2023 uskutočnila séria prednášok na európske témy pre stredoškolákov z viacerých košických a tiež michalovského gymnázia.
Prednášky mali formu interaktívnej prezentácie o fungovaní Európskej únie a  tlmočení v jej inštitúciách. Otvorila ju prof. Renáta Panocová a viedol Mgr. Roman Gajdoš – lektor na KAaA FF UPJŠ a odborník z praxe, aktívny konferenčný tlmočník a úradný prekladateľ.
Na úvod lektor porovnal zmenu vnímania slova európsky. Pred naším vstupom do únie bolo toto adjektívum používané na vyjadrenie kvality. Dnes sa používa aj na opísanie skostnatených a zdĺhavých procesov a rozhodnutí „nadiktovaných“ z Bruselu. Kto je teda tým Bruselom a kto v ňom prijíma rozhodnutia?
Študenti sa následne zoznámili s typológiou inštitúcií Európskej únie. Presvedčili sa, že v rámci tzv. riadneho legislatívneho procesu pripomienkujú legislatívne návrhy predložené Európskou komisiou zástupcovia členských štátov. V Rade EÚ a Európskom parlamente majú naši volení predstavitelia možnosť presadiť si zmeny znenia legislatívnych aktov podľa vlastných priorít (europoslanci, hlavy štátov a vlád, ministri). Aktuálne Slovensko čerpá nenávratné finančné príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov už z tretieho programového obdobia. Do roku 2027 má Slovensko možnosť vyčerpať až 12,5 miliardy eur. Študentov zaujala najmä priorita budovania konkurencieschopnejšieho a inteligentnejšieho Slovenska – pretože poskytuje financie na skvalitnenie podnikateľského prostredia, vznik sofistikovanejších pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, a teda vyššími príjmami.
V časti venovanej tlmočeniu a prekladom najprv študenti získali prehľad o rôznych možnostiach uplatnenia po ukončení vysokoškolského štúdia tlmočníctva a prekladateľstva. S lektorom diskutovali  o výhodách zamestnania na pozícii interného prekladateľa/tlmočníka či pôsobenia v tzv. slobodnom povolaní. Dozvedeli sa o možnostiach kariérneho rastu, napr. vykonaním skúšky ministerstva spravodlivosti, po ktorej budú môcť poskytovať služby súdom či orgánom činným v trestnom konaní.
Vrcholom kariéry tlmočníka či prekladateľa je práca pre inštitúcie Európskej únie. Príprave na jej výkon bola venovaná posledná časť prezentácie. Stredoškoláci sa dozvedeli o  zručnostiach, ktoré je potrebné nadobudnúť systematickým štúdiom. Študenti tlmočníctva a prekladateľstva na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ ich získavajú na hodinách odborných predmetov. Niektoré z nich učia aj odborníci z praxe. Jedným z nich aj lektor, ktorý prezentáciu viedol. Tlmočí francúzsky, anglický, maďarský a český jazyk na Slovensku a v európskych inštitúciách. Na KAaA FF UPJŠ učí pre francúzsky modul tlmočnícke predmety, reálie EÚ a odbornú slovnú zásobu vo francúzskom jazyku. Učebné materiály teda tvorí najaktuálnejšia európska agenda.
Prítomní študenti si mali možnosť tlmočenie i vyskúšať. Inými slovami, overiť si, či majú tú povestnú štipku talentu, ktorú môžu štúdiom zúročiť do úspešnej kariéry. Po prvý raz sa ocitli v rovnakej tlmočníckej kabíne, z akých sa tlmočí aj v Bruseli, a vyskúšali si techniku tzv. shadowingu. Práve touto technikou sa študenti tlmočenia učia rozdeliť svoju pozornosť – naraz počúvať a rozprávať.
Na prezentáciu bola pozvaná aj Mária Tomášová – študentka francúzskeho modulu programu anglický jazyk pre EÚ inštitúcie a ekonomiku. Na základe vlastných skúseností študentov presvedčila, že sa štúdiom dajú získať praktické zručnosti, ktoré môžu v praxi okamžite využiť.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ