Prejsť na obsah

Dôkazy reálnej internacionalizácie vedeckovýskumnej činnosti na KAA FF UPJŠ

1minút, 21sekúnd

Vedeckovýskumná práca členiek a členov Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prekračuje hranice UPJŠ, Košíc, Slovenska a Európy už dlhodobo. Tentoraz je to o to vzácnejšie, že výsledky výskumu publikované v prestížnom vydavateľstve Cambridge University Press v knihe pod názvom Creativity in Word Formation and Word Interpretation autorského kolektívu prof. PhDr. Pavla Stekauera, DrSc.prof. PaedDr. Lívie Kortvélyessy, PhD., a Mgr. Pavla Kačmára, PhD. (Katedra psychológie FF UPJŠ) z roku 2022 boli ocenené Americkou lingvistickou spoločnosťou a kniha je v tomto roku nominovaná na Knižnú cenu Leonarda Bloomfielda.
Záujem o jedinečnú onomaziologickú teóriu v slovotvorbe, ktorú na mnohých úrovniach v súčasnej anglickej a všeobecnej jazykovede rozvíja prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., a jeho Špičkový tím OST (Onomaziológia – slovotvorba – typológia), pretrváva a táto teória zaujala aj lingvistov v Kórei. Nemenej významné vydavateľstvo John Benjamins Publishing Company preto vydalo v tomto roku pôvodnú knihu pána prof. Stekauera z roku 1998 s titulom An Onomasiological Theory of English Word-Formation v kórejskom jazyku. Táto teória je tak sprístupnená všetkým tým v Kórei, ktorí sa s ňou nemajú možnosť oboznámiť v pôvodnej publikácii v anglickom jazyku.
Autorke a autorom k týmto významným uznaniam kvality výsledkov ich výskumu blahoželáme!

Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ