Prejsť na obsah

Máme tri nové projektové študentské časopisy: Júlia, INY a Pretlak

3minút, 37sekúnd

Vznikli na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci predmetu metodika tvorby žurnalistických celkov v tlačových médiách.

Prepájanie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe je veľkou výzvou a zároveň nevyhnutnosťou, ako zatraktívniť slovenské vysoké školy pre študentov a ešte lepšie ich pripraviť na reálne požiadavky praxe.
Študentky a študenti masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach majú tú výhodu, že viacerí ich vyučujúci pochádzajú priamo z mediálneho prostredia, a teda dokážu efektívne prepájať teoretické poznatky s príkladmi a skúsenosťami z mediálnej praxe. Výsledkom takéhoto prepájania sú reálne mediálne produkty, ktoré vznikajú v rámci jednotlivých predmetov vyučovaných na našej katedre.

Trenažér simulujúci podmienky praxe

Jedným z nich je aj predmet metodika tvorby žurnalistických celkov v tlačových médiách, ktorého praktickým výstupom sú projektové študentské noviny alebo časopisy vznikajúce počas celého letného semestra v rámci samostatných, vzájomne „súperiacich“ študentských redakcií. Na záver semestra sa potom prezentujú vlastnými novinami alebo časopisom – tento akademický rok sú to tri nové projektové študentské časopisy s názvami Júlia, INY a Pretlak.
„Tento predmet som vymyslel a vytvoril v roku 2014 ako vyslovene praktický predmet,“ hovorí vyučujúci metodiky tvorby žurnalistických celkov v tlačových médiách PhDr. Marián Gladiš, PhD. Dodáva, že študenti masmediálnych štúdií na bakalárskom stupni štúdia môžu v rámci tohto predmetu uplatniť nadobudnuté teoretické poznatky pri tvorbe konkrétneho žurnalistického celku – konkrétnych novín alebo konkrétneho časopisu, a to so všetkým, čo s tým súvisí: od procesu evidencie plánovanej periodickej tlače na Ministerstve kultúry SR cez samotný proces tvorby novín alebo časopisov až po ich finálnu tlač a distribúciu. To všetko ako výsledok kolektívnej novinárskej redakčnej činnosti.
„Ide teda o akýsi trenažér s cieľom simulovať podmienky redakčnej praxe, aby si mohli študenti vyskúšať realizovať všetky relevantné procesy vedúce k materializovanému výsledku duchovno-tvorivej kolektívnej činnosti novinárov,“ uzatvára Dr. Gladiš.

Seriózna Júlia, alternatívny INY a lifestylový Pretlak

Tento akademický rok uzreli svetlo nášho študentského sveta tri zaujímavé projekty – ženský časopis pre náročnejšie čitateľky Júlia, časopis INY zameraný na alternatívne umenie a kultúru a lifestylový magazín Pretlak.
„Vzhľadom na čisto ženskú redakciu sme sa do nášho časopisu rozhodli premietnuť práve svet žien. Na rozdiel od bežných periodík tohto charakteru, ktoré majú prevažne bulvárny nádych, v časopise Júlia sme sa zamerali skôr na vážnejšie, serióznejšie témy. Našim potenciálnym čitateľom – či už ženám alebo zvedavým mužom – však ponúkame aj ľahšie a oddychové články,“ predstavuje projekt svojej študentskej redakcie šéfredaktorka Dominika Ondo-Eštoková.
„INY poskytuje priestor novým pohľadom na témy týkajúce sa kreativity. Jeho primárnym zámerom je rozširovať povedomie o doposiaľ neodhalených tvorcoch a ľuďoch z alternatívnych oblastí kultúry. Náš mesačník je teda akousi ódou na umeleckú slobodu, ktorú si v redakcii vážime rovnako vrúcne ako to najzásadnejšie (nielen) novinárske privilégium – slobodu slova,“ zdôrazňuje šéfredaktor Timotej Mikloš.
„Rozhodli sme sa vytvoriť lifestylový časopis. Naše témy sú rôznorodé, predovšetkým sa však zameriavame na zdravie, cestovanie a možnosti trávenia voľného času. Naším cieľom je ponúknuť zaujímavé články a rozšíriť tak vedomosti čitateľov v jednotlivých oblastiach,“ uvádza šéfredaktor študentského projektového časopisu Pretlak Peter Vaňo.

Timotej Mikloš
študent masmediálnych štúdií (2MSb)
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ