Prejsť na obsah

Slovenský národný korpus – vyhľadávacie nástroje a práca s korpusovými databázami

0minút, 57sekúnd

 

Na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa 6. a 8. novembra 2019 v rámci projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ) uskutočnila interaktívna prednáška a seminár s názvom Slovenský národný korpus – vyhľadávacie nástroje a práca s korpusovými databázami. Počas workshopu vedúca projektu Slovenského národného korpusu PhDr. Mária Šimková, Ph.D., a Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D. (z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave) predstavili študentom masmediálnych štúdií aj študentom odboru slovenský jazyk a literatúra v kombináciách možnosti použitia databáz Slovenského národného korpusu pri overovaní jednotlivých jazykových javov, ako aj základné vyhľadávacie nástroje v jeho písaných verziách.

Aktivitu organizačne zabezpečila:

PhDr. Lucia Jasinská, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ