Prejsť na obsah

Pracovné stretnutie vedenia fakulty so zástupcami študentov

1minút, 45sekúnd

„Ak je niečo, čo vieme urobiť v prospech kvality štúdia a v prospech študentiek a študentov, poďme o tom diskutovať,“ vyzvala na úvod ďalšieho zo série pracovných stretnutí vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach so zástupcami študentov dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Na schôdzke, ktorá sa uskutočnila v pondelok 27. februára 2023, sa zúčastnili zástupkyne a zástupcovia Študentskej rady FF UPJŠ, študentskej časti Akademického senátu FF UPJŠ a študentky a študenti zastúpení v radách študijných programov FF UPJŠ.
Prodekan pre kvalitu vysokoškolského štúdia na FF UPJŠ doc. ThDr. Peter Borza, PhD., na úvod informoval o stave študentských návrhov z ostatného, novembrového stretnutia. Konštatoval, že boli realizované požadované zmeny v prospech medziodborového štúdia v harmonograme akademického roka. Pokiaľ ide o dotazníky spätnej väzby (hodnotenia vyučujúcich zo strany študentov), študenti navrhli zmenu formy z elektronickej (prostredníctvom AiS) na „fyzickú“, teda prostredníctvom papierových dotazníkov.
Zástupcovia študentov ocenili nielen otvorenú komunikáciu s vedením fakulty, ale aj s vedeniami jednotlivých katedier. Ak aj vznikne nejaký problém, je operatívne, rýchlo a efektívne vyriešený v spolupráci s vedúcimi katedier, konkrétnymi vyučujúcimi či študijnými poradcami – tútormi. Aktuálnym problémom sa javí sfunkčnenie všetkých úrovní katedrových profilov v rámci nového webového sídla univerzity, ktoré sa predpokladá v priebehu nadchádzajúcich týždňov. Diskusiu vyvolal aj študentský návrh na optimalizáciu kreditovej dotácie niektorých predmetov (vrátane kreditov za štátne skúšky a praxe). Zástupkyne študentiek odporúčali – v rámci problematiky rodovej rovnosti – kurz sebaobrany pre ženy, a to nielen v rámci fyzickej, ale aj v rámci psychologickej prípravy.
Nasledujúce pracovné stretnutie vedenia FF UPJŠ so zástupcami študentov by sa malo uskutočniť v priebehu apríla.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ