Prejsť na obsah

Nežne aj prísne o literatúre (a živote)

2minút, 16sekúnd

 

     V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 a pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie doktorandi a študenti Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod vedením Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., pripravili dvojdňové literárne podujatie Nežne aj prísne o literatúre (a živote).
     S myšlienkou pripraviť program pri príležitosti Nežnej revolúcie prišli doktorandky Mgr. Andrea Fedorková a Mgr. Patrícia Havrila. Na príprave a realizácii podujatia sa podieľali aj ďalší doktorandi KSSFaK FF UPJŠ – Mgr. Alena Oravcová, Mgr. Terézia Kulíková, Mgr. Igor Michalčík, Mgr. Gabriela Homoľová, Mgr. Patrícia Papcunová a Mgr. Gabriela Onušková.
     Prvý deň – v stredu 6. 11. 2019 – boli hlavnými bodmi programu (určeného predovšetkým študentom stredných škôl) prednáška básnika, prekladateľa a vysokoškolského pedagóga doc. Mariána Milčáka, PhD., a beseda s prozaikom a literárnym vedcom prof. PhDr. Stanislavom Rakúsom, DrSc. Prednáška a beseda boli sprevádzané čítaniami vybraných textov z jednotlivých období pred revolúciou a po nej. Literatúru socialistického realizmu, disidentskú a exilovú literatúru, ako aj ponovembrovú literatúru a tiež kultúrny a spoločenský život bližšie predstavili študenti spoločne s doktorandmi na jednotlivých stanovištiach. Tu si mohli stredoškoláci overiť, prípadne doplniť vedomosti aj prostredníctvom interaktívnych zadaní – kvízu s reáliami socializmu, identifikovaním miest exilu viacerých slovenských autorov na mape sveta či pexesom s menami a dielami autorov ponovembrovej literatúry.
     V druhý deň podujatia (7. 11. 2019), určeného najmä študentom Filozofickej fakulty UPJŠ, sme privítali dvoch hostí. Básnik, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., nám priblížil orientálne veršové formy a svoj preklad „Haiku“ japonského básnika zo 17. storočia Macua Bašóa. Druhý hosť – básnik, prekladateľ a vydavateľ Ing. Juraj Kuniak, MBA – predstavil vydavateľstvo Skalná ruža, krásnu edíciu slovenskej a svetovej poézie a svoj preklad zbierky „Čas a materiály“ amerického básnika Roberta Hassa.
     Podujatie, ktoré malo výborný ohlas medzi študentmi stredných škôl aj vysokoškolskými študentmi, bolo pripravené ako jeden z hlavných výstupov projektu KEGA Jazyk a literatúra v súčasnom sociokultúrnom a mediálnom kontexte (022UPJŠ-4/2017).

Text: Mgr. Markéta Andričíková, PhD.
Fotografie: Mgr. Igor Michalčík a Mgr. Gabriela Homoľová
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ