Prejsť na obsah

Úspešní absolventi masmediálnych štúdií na FF UPJŠ posilňujú redakcie médií, pracujú aj ako kvalifikovaní hovorcovia

3minút, 14sekúnd

 

     Jedným z najviac žiadaných študijných odborov na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciachmasmediálne štúdiá, ktoré od roku 2008 zabezpečuje Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ. Prvých absolventov magisterského stupňa štúdia z roku 2013 nasledujú každý rok ďalší úspešní absolventi. Katedru, fakultu aj univerzitu môže tešiť, že mnohí z nich sa hneď po skončení štúdia – a v nejednom prípade ešte počas samotného štúdia – úspešne uplatnia v masmediálnej praxi.
     V redakciách regionálnych a celoštátnych médií dnes pôsobia viac ako tri desiatky absolventov masmediálnych štúdií z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (najviac – až vyše jedna tretina – vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska), a to na najrôznejších postoch – od redaktora a moderátora, scenáristu, asistenta réžie, asistenta výroby, asistenta produkcie, produkčného až po hlavného výkonného producenta v zahraničnej televíznej spoločnosti.
     Ohlasy zo strany zamestnávateľov potvrdzujú, že dôvodom je nielen kvalitná odborná, ale aj jazyková príprava, čo je špecifikom práve košickej „masmediálky“.
     „Máme dobrú spätnú väzbu, že investovať energiu a čas do kvalitného vyučovania slovenského jazyka pre študentov masmediálnych štúdií sa vypláca,“ dosvedčuje vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. Dodáva, že významné miesto pri rozširovaní kultúrneho záberu budúcich pracovníkov masmédií majú aj slovenská a svetová literatúra či umenovedné predmety.
     Aj to je jeden z dôvodov, prečo o absolventov masmediálnych štúdií z košickej filozofickej fakulty prejavujú zamestnávatelia čoraz väčší záujem aj v oblasti vzťahov k verejnosti. Našu alma mater majú vo svojom curriculum vitae uvedenú napr. tlačová referentka na Generálnom konzuláte Maďarskej republiky v Košiciach, hovorca Magistrátu mesta Košice, hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice, PR manažér Košice Región Turizmus alebo PR a marketingová manažérka Východoslovenskej galérie.
     „Sme radi, že za nás hovoria naše výsledky. Uplatniteľnosť našich absolventov v odbore, ktorý vyštudovali, je tou najlepšou reklamou. Popri kvalitnej teoretickej príprave majú možnosť stretávať sa aj s praktickými činnosťami – prostredníctvom univerzitných médií, rozhovorov či workshopov, ktoré vedú odborníci z praxe. Teória, prax, ale aj ambície pracovať na sebe sú spojením aspektov, ktoré našim absolventom nechýbajú a smerujú k uplatniteľnosti na trhu práce,“ konštatuje vedúca oddelenia masmediálnych štúdií PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA.
     Spolupráca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika s regionálnymi štúdiami verejnoprávneho rozhlasu a televízie má dlhoročnú tradíciu – potvrdzuje riaditeľ Štúdia RTVS Košice PhDr. Jozef Puchala, PhD., ktorý pôsobí aj ako vysokoškolský učiteľ na FF UPJŠ.
     „Z radov študentov filozofickej fakulty vyšli mnohé známe tváre, ktoré sú nielen v našom mediálnom prostredí mienkotvorné aj dnes. Dúfam, že nebude prekážkou, ak to budem personifikovať priamo na seba: Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach poznám z obidvoch strán – ako študent aj ako vysokoškolský pedagóg. Môžem teda naozaj úprimne konštatovať, že jej absolventi sú na prácu v médiách profesionálne pripravení. Svedčí o tom azda i tá skutočnosť, že len v našej verejnoprávnej inštitúcii ich na rôznych, prevažne redaktorských pozíciách pracujú takmer dve desiatky.“

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ