Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ organizovala workshop pre prekladateľov

1minút, 17sekúnd

 

Cieľom workshopu Keď prekladateľ „umýva s vodou“, ktorý sa uskutočnil 21. februára 2020 na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, bolo posilnenie prekladateľských zručností pri preklade odborných textov z nemeckého do slovenského jazyka. Workshop zameraný na problematické jazykové aspekty prekladu otvoril prodekan FF UPJŠ pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. Spoločne s vedúcou Katedry germanistiky FF UPJŠ v Košiciach PaedDr. Ingrid Puchalovou, PhD., a vedúcou projektu Mgr. Alexandrou Popovičovou, PhD., privítali šesťdesiat účastníkov z radov praktizujúcich prekladateľov, študentov a širokej verejnosti.
Predpoludňajšia časť programu pozostávala z plenárnych prednášok odborníčok z oblastí translatológie a lingvistiky. O svoje dlhoročné skúsenosti sa podelili doc. PaedDr. Slavomíra Tomášiková, PhD., vedúca Inštitútu germanistiky FF PU v Prešove, PaedDr. Oľga Wrede, PhD., z Katedry germanistiky FF UKF v Nitre a PhDr. Iveta Bónová, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach. V popoludňajších hodinách sa uskutočnili skupinové workshopy, ktoré viedli skúsení prekladatelia z rôznych oblastí.
Workshop bol výstupom projektu VVGS Keď prekladateľ „umýva s vodou“. Workshop k interferenciám pri prekladoch, ktorý v rokoch 2019 – 2020 realizovala Katedra germanistiky FF UPJŠ. Projekt bol financovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Mgr. Alexandra Popovičová, PhD.
Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ