Prejsť na obsah

Aliancia Aurora

2minút, 15sekúnd

Aliancia Aurora European Universities je jednou z vybraných európskych univerzitných aliancií v iniciatíve „Európske univerzity“ programu Erasmus+, ktoré sú zamerané na zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Alianciu tvorí konzorcium výskumných univerzít, ktoré sú odhodlané budovať si budúcnosť a presadzovať európske hodnoty a identitu.

Hlavnými cieľmi aliancie sú  budovanie možností pre rozvoj zručností študentov, vďaka ktorým sa stanú sociálnymi podnikateľmi a inovátormi, budú ochotní a schopní čeliť hlavným spoločenským výzvam a pravidelná spolupráca s externými zainteresovanými stranami a študentmi v oblasti vzdelávania, výskumu a rozvoja na miestnej, národnej, európskej a globálnej úrovni. V neposlednom rade je zámerom AEU byť príkladom a inšpiráciou v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Európske univerzity majú ambíciu zabezpečovať bezprecedentnú úroveň inštitucionalizovanej spolupráce, ktorá túto iniciatívu robí systémovou, štrukturálnou a udržateľnou. Preto sa európske univerzity zameriavajú na presadenie spoločných európskych hodnôt a posilnenie európskej identity spájaním novej generácie Európanov, schopných spolupracovať v rámci rôznych európskych a globálnych kultúr, v rôznych jazykoch, sektoroch, akademických disciplínach či v zahraničí.

Ďalším cieľom je snaha o dosiahnutie pokroku v kvalite, výkone, atraktivite a medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Dôležitým je aj prínos do európskej vedomostnej ekonomiky, pracovného trhu, kultúry, občianskej uvedomelosti a sociálneho zabezpečenia využitím moderných pedagogických prístupov. Európske univerzity budú hlavnými stimulmi na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a, kde je to možné, na posilnenie jeho prepojenia s vedecko-výskumnými a inovačnými štruktúrami v Európe s dosahom na spoločnosť a hospodárstvo.

Členovia a pridružení partneri

Aliancia AEU má 9 členov a 4 pridružených partnerov:

Vrije Universiteit Amsterdam (Holandsko)
University of Iceland (Island)
University Duisburg-Essen (Nemecko)
University Rovira i Virgili (Španielsko)
University of Innsbruck (Rakúsko)
University of Napoli Federico II (Taliansko)
Univerzita Palackého Olomouc (Česko)
Copenhagen Business School (Dánsko)

University of East Anglia (Spojené kráľovstvo)

University of Tetova (Severné Macedónsko)
South-West University “Neofit Rilski” (Bulharsko)
V. N. Karazin Kharkiv National University (Ukrajina) 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)

Stiahnuť brožúru


Študuj na UPJŠ