Prejsť na obsah

Erasmus+ KA171

4minút, 54sekúnd

Čo je medzinárodná kreditová mobilita?

Kľúčová akcia 171 alebo Medzinárodná kreditová mobilita (angl. International Credit Mobility, skrátene ICM) je aktivita v rámci programu Erasmus+. Už od roku 2015 ICM umožňuje európskym vysokoškolským inštitúciám uzatvárať partnerstvá s inštitúciami v tzv. partnerských krajinách. ICM umožňuje realizovať odchádzajúce a prichádzajúce študentské a zamestnanecké mobility v rámci schválených projektov.

Potrebujete poradiť?

Mgr. Veronika Petruňová
veronika.petrunova@upjs.sk
+421 55 234 1679

Ako sa zapojiť do ICM?

Mobility s partnerskými krajinami je možné realizovať iba v rámci schválených projektov.

V prípade záujmu o spoluprácu s niektorou vysokoškolskou inštitúciou alebo organizáciou v partnerskej krajine musí fakulta, katedra/ústav alebo univerzitné pracovisko UPJŠ v Košiciach kontaktovať danú partnerskú inštitúciu (či už prostredníctvom svojho Erasmus fakultného/katedrového/ústavného koordinátora alebo inej osoby, ktorá bude za spoluprácu zodpovedná) a dohodnúť sa na návrhu spolupráce, a to najmä:

 • ktoré fakulty, katedry, ústavy a študijné odbory budú zahrnuté
 • aké typy mobilít majú byť realizované (študentské mobility za účelom štúdia / študentské mobility za účelom stáže / zamestnanecké mobility za účelom výučby / zamestnanecké mobility za účelom školenia). Nie je potrebné naplánovať mobility k všetkým typom mobilít a nie je potrebná ani reciprocita. Môžete naplánovať len jeden typ mobility, prípadne iba vysielať alebo iba prijímať účastníkov v danej kategórii
 • koľko študentov/zamestnancov plánujete prijať/vyslať na jednotlivé typy mobilít v rámci projektu
 • aké dĺžky mobilít sú plánované: minimálne trvanie študentskej mobility za účelom štúdia je 3 mesiace, minimálne trvanie študentskej mobility za účelom stáže je 2 mesiace, minimálne trvanie zamestnaneckej mobility je 5 dní aktivity (+ je možné financovať aj 1 deň pred a 1 deň p aktivite)
 • v prípade študentských mobilít: pre aký stupeň štúdia sú mobility plánované, aké predmety budú dostupné a aký bude jazyk štúdia/stáže na každej inštitúcii.
 • v prípade zamestnaneckých mobilít: aký bude jazyk výučby/školenie na každej inštitúcii
Sending organisation can be…Receiving organisation can be…
Student mobility for studies (SMS)Programme or Partner Country HEIProgramme or Partner Country HEI
Student mobility for traineeships (SMP)Programme or Partner Country HEIProgramme or Partner Country HEI
or
Programme or Partner Country public or private organisation
Staff mobility for teaching (STA)Programme or Partner Country HEI
or
Programme or Partner Country public or private organisation
Programme or Partner Country HEI
Staff mobility for training (STT)Programme or Partner Country HEIProgramme or Partner Country HEI
or
Programme Country public or private organisation
Podporované typy mobilít.

Postup pri podávaní prihlášky:

 1. Návrhy plánovaných mobilít s partnerskými krajinami zhromažďuje Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach, Mgr. Mária Vasiľová, PhD. Pre predkladanie týchto návrhov je potrebné použiť formulár Návrhy na spoluprácu, ktorý je dostupný nižšie.
 2. Referát pre zahraničné vzťahy následne zozbierané návrhy na spoluprácu od jednotlivých pracovísk UPJŠ v Košiciach zapracuje do prihlášky, ktorú zašle do Národnej agentúry programu Erasmus+. Prihlášky sú podávané v rámci každoročnej výzvy – termín podania je koniec januára/začiatok februára, a preto je potrebné, aby jednotlivé pracoviská UPJŠ v Košiciach zaslali svoje návrhy na spoluprácu s dostatočným predstihom.
 3. Prihlášky sú hodnotené aj kvalitatívne – hodnotí sa relevantnosť projektu – plánovaných mobilít – k celkovej stratégii internacionalizácie UPJŠ v Košiciach a predpokladanej partnerskej inštitúcii, nadväznosť na predchádzajúcu spoluprácu, administratívne zabezpečenie mobilít a služby pre účastníkov, ako aj prínos mobilít a diseminácia výsledkov projektu.
 4. Po podaní prihlášky do národnej agentúry bude prihláška hodnotená (spolu s prihláškami z ostatných slovenských vysokoškolských inštitúcií) externými hodnotiteľmi. Výsledky zvyknú byť známe okolo mája-júna.
 5. Po obdržaní výsledkov Referát pre zahraničné vzťahy kontaktuje jednotlivé pracoviská UPJŠ v Košiciach s informáciami o schválených partnerských krajinách a inštitúciách, rozpočte a typoch mobilít, ktoré bude možné realizovať.
 6. Následne v spolupráci s Erasmus koordinátormi/riešiteľmi projektov na jednotlivých pracoviskách Referát pre zahraničné vzťahy vypracuje návrhy medziinštitucionálnych zmlúv s jednotlivými inštitúciami. Vzor medziinštitucionálnej zmluvy Inter-institutional agreement je dostupný nižšieVýberové konania na jednotlivé typy mobilít bude možné realizovať až po obojstrannom podpise medziinštitucionálnej zmluvy.

Pozor! Univerzita môže každý rok podať vždy iba jednu prihlášku projektu na mobility s partnerskými krajinami, do ktorého budú zakomponované všetky plánované mobility zo všetkých pracovísk UPJŠ v Košiciach!


Študuj na UPJŠ