Prejsť na obsah

Erasmus+ KA131: Stáž (SMP)

18minút, 27sekúnd

Kontaktná osoba

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na vášho koordinátora alebo koordinátorku na fakulte, ústave, alebo katedre, poprípade kontaktujte našu koordinátorku na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ:

PhDr. Zuzana Szattlerová
zuzana.szattlerova@upjs.sk
+421 55 234 1129

Informácie pre záujemcov/kyne

Ciele Erasmus+ mobility – stáže:

 • stimulovať a intenzívne podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov formou zahraničných praktických stáží
 • ponúknuť príležitosť aplikovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v študijnom odbore študenta v konkrétnom pracovnom prostredí
 • rozšíriť tieto vedomosti o nové odborné poznatky a schopnosti a posilniť kľúčové kompetencie ako je efektívna komunikácia a komunikácia v cudzom jazyku, interkultúrna kompetencia, tímová spolupráca, organizačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy, informačná gramotnosť, kreativita a pod.
 • rozšíriť kvalifikačný profil študentov a čerstvých absolventov, prispieť k profesijnému a osobnému rastu a navýšiť ich atraktivitu z hľadiska zamestnateľnosti

Druhy stáží:

 • Odborná stáž – v odbore štúdia
 • Absolventská stáž – do 12 mesiacov od ukončenia štúdia
 • Stáž v oblasti digitálnych zručností – umožňuje budovanie digitálnych zručností v zahraničí, je určená pre všetky odbory štúdia, pre študentov aj absolventov, viac informácií tu.

Podmienky absolvovania Erasmus+ mobility – stáže:

 • pre všetky stupne VŠ vzdelávania (denné aj externé) a čerstvých absolventov
 • študent/ka môže počas jedného stupňa štúdia využiť na Erasmus+ mobility – štúdium alebo stáž dokopy maximálne 12 mesiacov (tam, kde nie je Bc. a Mgr. stupeň rozdelený – napr. všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 24 mesiacov)
 • pri viacnásobnej mobilite musí byť zachovaná minimálna dĺžka trvania každej z mobilít.
 • študent/ka môže absolvovať stáž v nasledujúcich typoch hostiteľských organizácií:
  • každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
   • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
   • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
   • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
   •  výskumný ústav,
   • nadácia,
   • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
  • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
  • orgán poskytujúci poradenstvo v oblasti voľby povolania, profesionálne poradenstvo a informačné služby,
  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v krajine programu s udelenou chartou ECHE.
 • Neoprávnené hostiteľské inštitúcie pre stáž:
  • inštitúcie EÚ a iné orgány EÚ vrátane špecializovaných agentúr (ich zoznam),
  • organizácie, ktoré riadia programy EÚ, napr. národné agentúry (s cieľom zabrániť možnému konfliktu záujmov a/alebo dvojitému financovaniu).

Postup prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu – stáž:

 • Kontaktovať koordinátora/ku programu Erasmus+ a oznámiť záujem o mobilitu.
 • Zistiť podmienky a termíny výberových konaní. Kritériá a termíny si stanovia fakulty/katedry/ústavy.
 • Hostiteľskú organizáciu osloví študent/ka alebo fakulta/katedra/ústav. Hostiteľská organizácia musí vedieť zabezpečiť stáž v minimálnej dĺžke trvania a v študijnom odbore študenta/ky alebo v oblasti digitálnych zručností.
 • Overiť, či je hostiteľská organizácia (resp. program stáže, ktorý hostiteľská organizácia zabezpečí pre študenta) vhodná pre konkrétny študijný odbor.
 • Zistiť podmienky stáže v zahraničí berúc do úvahy štúdium na UPJŠ v Košiciach (uznanie stáže v zahraničí, plán štúdia na UPJŠ počas mobility, individuálny študijný plán).
 • Po zverejnení výsledkov výberových konaní postupovať podľa ďalších pokynov
 • Výsledky výberových konaní sú dostupné v AIS2 systéme, v časti Administratívny systém/Správa a zverejňovanie dokumentov/Oznam/Erasmus+ – informácie pre študentov UPJŠ

Absolvovanie Erasmus+ mobility – stáže:

 • Mobilita je považovaná za splnenú, ak študent/ka dosiahne výsledky, ktoré  sú v súlade so Zmluvou o stáži (Learning Agreement for Traineeshps). Povinnosťou študenta/ky nie je len ostať v zahraničí na obdobie mobility, ktoré je uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ale aj dodržať schválený program stáže podľa Zmluvy o stáže (Learning Agreement for Traineeships). Pri nesplnení schváleného programu stáže môže univerzita od študenta/ka žiadať vrátenie časti alebo celej pridelenej finančnej podpory.
 • Ak študentovi/ke zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť („vyššia moc“), ktorú nemohol/la ovplyvniť, je povinný/á okamžite informovať koordinátora/ku programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ o tejto situácii.  Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí nahlásenú situáciu a určí, či ju môže považovať za vyššiu moc.

Stáže sa môžu zúčastniť študenti a študentky všetkých stupňov štúdia dennej aj externej formy. Minimálna dĺžka dlhodobej mobility je 2 mesiace.

Krátkodobej mobility sa môžu zúčastniť študenti a študentky doktorandského stupňa štúdia. Minimálne trvanie krátkodobej stáže je 5 a maximálne 30 dní.

Absolventskej stáže sa môžu zúčastniť študenti a študentky všetkých stupňov štúdia dennej aj externej formy. Na absolventskú stáž sa záujemci a záujemkyne prihlasujú ešte počas štúdia, avšak jej realizácia prebieha po ukončení štúdia. Minimálna dĺžka absolventskej stáže je 2 mesiace a jej trvanie sa započítava do maximálneho počtu mesiacov, ktoré môžu študenti a študentky stráviť na mobilite v rámci stupňa, počas ktorého si podali žiadosť o účasť na stáži.

Zároveň univerzita poskytne účastníkovi dlhodobej stáže pre čerstvého absolventa grant maximálne do výšky pokrývajúcej 2 mesiace fyzickej mobility v zahraničí.

Informačné stretnutia

Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ organizuje
pre vybraných záujemcov a záujemkyne informačné stretnutia.
Nemohli ste sa zúčastniť? Pozrite si rekapituláciu!

Hľadáte stáž?

Referát pre zahraničné vzťahy pre vás pripravil informačnú stránku s radami, ako si nájsť stáž, s ponukami stáží, ako aj s prehľadom podnikov a inštitúcií, kde v minulosti stážovali študenti/ky UPJŠ.

Kroky pred mobilitou

Výberové konania prebiehajú na úrovniach jednotlivých fakúlt/katedier/ústavov. Každá fakulta má stanovený počet miest pre Erasmus+ mobility, a teda zostaví zoznam vybratých študentov a náhradníkov (prípadne aj zamietnutých študentov).

Za komunikáciu s hostiteľskou organizáciou je zodpovedný/á študent/ka. Prípravu programu stáže a Zmluvy o stáži (Learning Agreement for Traineeships) má na starosti študent/ka v spolupráci s hostiteľskou organizáciou.

 • Študent je povinný do stanovených termínov na Referát pre zahraničné vzťahy doručiť:
  • všetky dokumenty, ktoré od študenta vyžaduje hostiteľská organizácia (napr. application form, OP, pas, životopis, motivačný list, atď.)
  • všetky dokumenty, ktoré od študenta vyžaduje Referát pre zahraničné vzťahy (t.j. Learning Agreement for Traineeships (LA); bankové údaje; Európsky preukaz zdravotného poistenia; poistné zmluvy, ktoré potvrdzujú, že študent má zabezpečené úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu na celé obdobie mobility).
 • Stanovené termíny sú oznámené na inštruktážnom stretnutí pre vybratých študentov.
 • Okrem dokumentov, ktoré potrebuje hostiteľská organizácia (ak sú také), Referát pre zahraničné vzťahy od študenta potrebuje aj:
  • Learning Agreement for Traineeships (Zmluva o stáži) – časť Before the Mobility:
   • Študent doručí Learning Agreement (LA) na Referát pre zahraničné vzťahy až keď bude podpísaný študentom a jeho koordinátorom (v prípade FF podpisuje katedrový a fakultný koordinátor a v prípade Prír.F podpisuje ústavný a fakultný koordinátor). Referát pre zahraničné vzťahy následne zabezpečí podpis Erasmus inštitucionálnej koordinátorky.
  • Uznanie Erasmus+ mobility- stáže: Tabuľka B v LA – časť Before the Mobility –
   •  ak stáž je súčasťou študijného programu, resp. ak za mobilitu v zahraničí bude študentovi uznaný domáci predmet, študent vyplní v tabuľke B 1. tabuľku
   •  ak stáž je dobrovoľná, študent vyplní v tabuľke B 2. tabuľku – v tomto prípade bude študentovi zapísaný predmet Zahraničná Erasmus stáž (výberový predmet /C/, 3 kredity) po podpísaní finančnej zmluvy
   •  ak študent realizuje svoju mobilitu už ako absolvent, v tabuľke B vyplní 3. tabuľku
   • Ak hostiteľská organizácia nevyžaduje vlastný vzor LA, študent vyplní  náš dokument
  •  Bankové údaje
   • Číslo účtu je potrebné vyplniť len vo forme IBAN.
  •  Európsky preukaz zdravotného poistenia
   • Musí mať takú platnosť, aby pokryl celé obdobie trvania mobility. Ak študent cestuje do krajiny, kde EPZP neplatí (napr. Turecko), donesie nám doklad o komerčnom poistení.
  •  Kópie poistných zmlúv, ktoré potvrdzujú, že študent má zabezpečené nasledovné typy poistení na celé obdobie mobility:
   • Základné zdravotné poistenie – ak nemá EPZP
   • Úrazové poistenie
   • Poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu
  • Čestné prehlásenie k doprave v prípade zeleného spôsobu dopravy + cestovné lístky po mobilite, viac informácií tu
  • Súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov
 • Všetky dokumenty pre hostiteľskú organizáciu a pre Referát pre zahraničné vzťahy doručí študent buď priamo na Referát pre zahraničné vzťahy, alebo ich odovzdá svojmu fakultnému/katedrovému/ústavnému koordinátorovi, ktorý ich pošle na Referát pre zahraničné vzťahy.
 • Referát pre zahraničné vzťahy následne dokumenty odošle hostiteľskej organizácii – študenti si tieto dokumenty neposielajú sami ale pozor, ak prijímajúca univerzita vyžaduje od študenta, aby dokumenty podal študent on-line do on-line systému hostiteľskej organizácie, študent to musí urobiť sám (a dať nám vedieť).
 • Nominácia na mobilitu je záväzná. V prípade odstúpenia od mobility je študent povinný o svojom odstúpení písomnou formou informovať Referát pre zahraničné vzťahy s uvedením dôvodu. O odstúpení informuje aj svojho koordinátora.

Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov na dlhodobé mobility a príspevky na navýšenie

Cieľová krajinaSadzba/mesiac
Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko670
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko620
Grantová kalkulačka

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 250 €/mesiac.

Študenti sa môžu rozhodnúť pre zelené cestovanie. V takom prípade získajú jednorazový príspevok vo výške 50 EUR ako doplňujúcu sumu individuálnej podpory a v prípade potreby maximálne štyri dni dodatočnej individuálnej podpory na úhradu precestovaných dní.

Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov na krátkodobé mobility a príspevky na navýšenie

Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu.

Cieľová krajinaSadzba na 1.-14. deňSadzba na 15.-30. deň
Všetky programové krajiny70 EUR50 EUR

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 – 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 – 30 dní.

Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program:

Cestovné vzdialenostV prípade štandardného cestovaniaV prípade zeleného cestovania
Od 10 do 99 km:23 EUR na účastníka
Od 100 do 499 km180 EUR na účastníka210 EUR na účastníka
Od 500 do 1 999 km:275 EUR na účastníka320 EUR na účastníka
Od 2 000 do 2 999 km:360 EUR na účastníka410 EUR na účastníka
Od 3 000 do 3 999 km:530 EUR na účastníka610 EUR na účastníka
Od 4 000 do 7 999 km:820 EUR na účastníka
8 000 km alebo viac:1 500 EUR na účastníka

Ostatní účastníci nemajú nárok na podporu na cestovné náklady.

Výpočet vzdialenosti (Distance Calculator)

Podpis Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)

 • finančná zmluva sa podpisuje (v ideálnom prípade) približne 1 mesiac pred začiatkom mobility
 • Referát pre zahraničné vzťahy študentovi pripraví finančnú zmluvu až keď:
  • má od študenta všetky potrebné dokumenty
  • obdrží LA podpísaný aj zo strany hostiteľskej organizácie
  • študent oznámi presné dátumy trvania mobility 
 • po podpise finančnej zmluvy bude študentovi prevedených 80% grantu (zvyšných 20% grantu bude študentovi prevedených až po návrate z mobility a splnení všetkých povinností spojených s mobilitou.

Vyplnenie vstupného jazykového testu v rámci on-line jazykovej podpory

 • Každý študent, ktorého študijný jazyk/pracovný jazyk na prijímajúcej inštitúcii je dostupný v OLS systéme, je povinný absolvovať online jazykové testovanie pred začiatkom mobility. Výnimkou sú rodení hovoriaci. Pri krátkodobých mobilitách doktorandov je povinný vstupný test absolvovať každý, koho mobilita trvá dlhšie ako 14 dní.
 • Licenciu na vstupný test zašle Referát pre zahraničné vzťahy na e-mail študenta po podpise finančnej zmluvy. Test vyhodnotí jazykovú úroveň študenta, avšak jeho výsledok neovplyvní možnosť vycestovať.
 • Licenciu na výstupný test pošle študentovi systém automaticky koncom mobility.
 • Po podaní vstupného jazykového testu má študent v prípade záujmu možnosť absolvovať aj online jazykový kurz, a to BUĎ z jazyka stáže, v ktorom bol vstupný test (táto možnosť tu je vždy) ALEBO z jazyka prijímajúcej krajiny, ak je jazyk prijímajúcej krajiny dostupný v online systéme a ak študent dosiahol zo vstupného testu úroveň B2 alebo vyššie (v opačnom prípade je možné zaslať kurz len z jazyka vstupného testu).

Online jazyková podpora (OLS)

Erasmus Play

Erasmus Play je medzinárodná platforma študentského bývania, ktorá vám pomôže nájsť váš nový domov. Vyberte si ubytovanie medzi rezidenciami, apartmánmi, zdieľanými bytmi alebo izbami pre študentov. 

Erasmus Play

 • Erasmus+ mobilitu – stáž naplánujte v dostatočnom predstihu.
 • Buďte voči sebe nároční a usilujte sa o „stáž svojich snov“, ktorú aj potenciálni zamestnávatelia môžu vnímať ako kvalitnú a reprezentatívnu.
 • Nenechajte sa odradiť prípadným neúspechom vo fáze hľadania stáže, radšej oslovte viacero zamestnávateľov, čím si zaistíte pozitívnu odozvu.
 • Zamestnávateľa oslovte s motivačným listom a aktuálnym CV šitým na mieru, snažte sa „predať“, naštudujte si informácie o ňom, jeho aktuálne bežiace projekty, vyhnite sa všeobecným frázam.
 • Mobilita nesmie prebiehať v čase, keď má študent na UPJŠ prerušené štúdium.
 • Študenti, ktorí sa zúčastňujú mobility počas štátnicového ročníka, musia mobilitu ukončiť pred štátnicami.
 • Pred odchodom na mobilitu odporúčame študentovi aby si zistil, čo od neho bude potrebovať jeho fakulta, katedra či ústav v súvislosti s mobilitou i riadnymi študijnými povinnosťami.
 • Ak idete na mobilitu cez štátnicový ročník – na katedre/ ústave/ fakulte je potrebné si zistiť, či je možné vycestovať z hľadiska splnenia štátnicových povinností.
 • Ak si chce študent mobilitu predĺžiť, je potrebné o to požiadať Referát pre zahraničné vzťahy minimálne 30 dní pred koncom mobility podľa finančnej zmluvy.
 • Ak si chce študent mobilitu skrátiť, môže, ale na mobilite musí ostať minimálne 2 mesiace, v opačnom prípade bude musieť študent vrátiť celý grant (mobilita kratšia ako 2 mesiace nemôže byť uznaná). V prípade, že trvanie mobility podľa certifikátu z prijímajúcej univerzity je viac ako 2 mesiace ale menej ako bolo dohodnuté vo finančnej zmluve, študent bude povinný vrátiť alikvotnú časť grantu za obdobie, o koľko ostal menej.
 • V prípade, že sa študent rozhodne zrušiť mobilitu, je povinný to oznámiť Referátu pre zahraničné vzťahy hneď, ako je to možné.
 • Prerušenie mobility (návrat domov) s výnimkou sviatkov, nie je povolené. Vo výnimočných situáciách takéto prerušenie môže povoliť Národná agentúra Erasmus+.
 • Dokumenty po návrate z mobility je potrebné odovzdať nielen Referátu pre zahraničné vzťahy, ale kópie potrebuje aj fakultný/katedrový/ústavný koordinátor
 • Ubytovanie a dopravu v prijímajúcej krajine si vybavuje študent sám, resp. v spolupráci s hostiteľskou organizáciou.
 • Vzhľadom na to, že finančná podpora Erasmus+ predstavuje len príspevok na pokrytie nákladov spojených s vašou mobilitou, overte si ďalšie možnosti financovania (odmena od hostiteľskej organizácie, vaše vlastné úspory, atď.)
 • V prípade zmeny bankových údajov, adresy, telefónu alebo emailu, je študent povinný túto skutočnosť oznámiť Referátu pre zahraničné vzťahy čím skôr.

Príspevky nad rámec grantov

Účastníci a účastníčky mobility s nedostatkom príležitostí
môžu získať podporu nad rámec grantov.
Ďalšou možnosťou je podpora na zelené cestovanie.

Online Language Support

OLS umožňuje účastníkom a účastníčkam mobilít
otestovať si úroveň jazykových zručností,
alebo absolvovať jazykový kurz.

Kroky počas mobility

 • Zmeny v LA sa robia vtedy, keď sa modifikuje časť Learning Agreemetu – Before the Mobility. 
 • Možnosť urobiť zmeny v LA musí študent prekonzultovať so svojím koordinátorom na fakulte/ústave/katedre a musí ich podpísať študent, prijímajúca inštitúcia a koordinátor na UPJŠ. Kompletne podpísané tlačivo je následne potrebné doručiť na Referát pre zahraničné vzťahy (sken je postačujúci).
 • Ak študentovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť, ktorú nemohol ovplyvniť, študent má okamžite informovať koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ o tejto skutočnosti. 
 • Ak si chce študent mobilitu predĺžiť, je potrebné o tom informovať Referát pre zahraničné vzťahy minimálne 30 dní pred koncom mobility podľa finančnej zmluvy. Študent musí zároveň doložiť súhlas (stačí email) jeho koordinátora na UPJŠ a súhlas koordinátora na hostiteľskej organizácii.
 • Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí možnosť predĺženia mobility. Študentovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu. UPJŠ rozhodne, či študentovi na predĺženie mobility pridelí finančné prostriedky, alebo mu schváli predĺženie mobility len s nulovým grantom.

Podeľte sa s nami!

Chcete zdieľať dojmy z Vašej Erasmus+ mobility v zahraničí s ostatnými študentami a študentkami? Neváhajte a zašlite nám Váš komentár spolu s fotkami na zahrodd@upjs.sk.

Kroky po mobilite

Do 30 dní od ukončenia mobility je potrebné doručiť na Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ Learning Agreement – časť After the Mobility (Traineeship Certificate)

Do 30 dní od jeho doručenia na emailovú adresu študenta/ky je potrebné vyplniť online správu EU Survey.

Po doručení Learning Agreementu – časť After the Mobility (Traineeship Certificate), po podaní on-line správy, a ak bude trvanie mobility podľa certifikátu o trvaní mobility totožné s finančnou zmluvou, bude študentovi doplatených zvyšných 20% grantu.