Prejsť na obsah

Universitas Šafarikiana

2minút, 20sekúnd

V druhom tohtoročnom čísle Universitas Šafarikiana

si môžete prečítať rozhovor s predsedníčkou Akademického senátu UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Janou Kaťuchovou, PhD., MBA, dozviete sa o diskusii prezidentky SR Zuzany Čaputovej so študentkami a študentmi Filozofickej fakulty UPJŠ, o modernizácii endoskopického pracoviska II. internej kliniky UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, o tom, že NATO podporilo vývoj elektrochemických senzorov realizovaných na našej univerzite a že Košický samosprávny kraj ocenil osobnosti a kolektív UPJŠ, ale aj o množstve ďalších zaujímavých informácií a udalostí z prostredia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pestrú zmes zaujímavých tém prinášajú aj študentské stránky…

Prajeme vám príjemné čítanie!


Universitas Šafarikiana je oficiálny časopis univerzity vydávaný s cieľom informovať o dianí na jej akademickej pôde. Je prostriedkom internej komunikácie, ale zároveň má ambíciu priblížiť život na UPJŠ širokej verejnosti. Vychádza štvrťročne v októbri, decembri, marci a júni, rozširovaný je zdarma.

Rubriky Universitas Šafarikiana

→ Na slovíčko  s… (rozhovory na aktuálne témy s predstaviteľmi univerzity)
→ Zo života univerzity  (stručné informácie o udalostiach celouniverzitného významu)
→ Zo života fakúlt (informácie/príspevky o podujatiach a novinkách, rozhovory s významnými predstaviteľmi fakúlt)
→ Študentské stránky (informácie/príspevky študentov o štúdiu, študentskom živote a zaujímavých študentských udalostiach, aj vo svete)
→ Zo života univerzitných pracovísk (informácie/príspevky o podujatiach a novinkách)
→ Jazykové okienko – Aby slovenčina neplakala
→ Kalendárium (prehľad konaných a očakávaných významných podujatí na univerzite/fakultách/pracoviskách)
→ UNIBOOK (upútavka na zaujímavé edičné tituly Vydavateľstva ŠafárikPress UPJŠ)

Redakcia
Vaše ohlasy, pripomienky, tipy, námety a články privítame na adrese casopis@upjs.sk. Usmernenie pre tvorbu textov nájdete v nasledujúcich pokynoch pre autorov a termíny na ich dodanie v harmonograme tvorby časopisu. Prosíme, do e-mailu uvádzajte celý akademický titul a fakultu, resp. pracovisko a katedru. Pre prípad, že redakcia potrebuje text  s autorom konzultovať je vhodné uviesť aj telefonické spojenie. Články prechádzajú redakčnou úpravou, vrátane jazykových korektúr. Redakcia si vyhradzuje právo na finálnu úpravu textov.

Pokyny pre autorov
Redakčná rada a jej zloženie
Štatút redakčnej rady
Harmonogram tvorby časopisu v roku 2024

Inzercia:
Cenový výmer č. 1/2011
Dodatok č. 1/2012 k cenovému výmeru

Najbližšie vydanie: 16. októbra 2024
Redakčná uzávierka: 23. septembra 2024


Študuj na UPJŠ