Prejsť na obsah

Universitas Šafarikiana

1minút, 51sekúnd
V druhom vydaní časopisu Universitas Šafarikiana sa dočítate o nových dekanoch, ktorí povedú fakulty najbližšie štyri roky a taktiež vás prevedieme informáciami o štúdiu na UPJŠ. Príjemné čítanie!

Universitas Šafarikiana je oficiálny časopis univerzity vydávaný s cieľom informovať o dianí na jej akademickej pôde. Je prostriedkom internej komunikácie, ale zároveň má ambíciu priblížiť život na UPJŠ širokej verejnosti. Vychádza štvrťročne v októbri, decembri, marci a júni, rozširovaný je zdarma.

Rubriky Universitas Šafarikiana

→ Na slovíčko  s… (rozhovory na aktuálne témy s predstaviteľmi univerzity)
→ Zo života univerzity  (stručné informácie o udalostiach celouniverzitného významu)
→ Zo života fakúlt (informácie/príspevky o podujatiach a novinkách, rozhovory s významnými predstaviteľmi fakúlt)
→ Študentské stránky (informácie/príspevky študentov o štúdiu, študentskom živote a zaujímavých študentských udalostiach, aj vo svete)
→ Zo života univerzitných pracovísk (informácie/príspevky o podujatiach a novinkách)
→ Jazykové okienko – Aby slovenčina neplakala
→ Kalendárium (prehľad konaných a očakávaných významných podujatí na univerzite/fakultách/pracoviskách)
→ UNIBOOK (upútavka na zaujímavé edičné tituly Vydavateľstva ŠafárikPress UPJŠ)

Redakcia
Vaše ohlasy, pripomienky, tipy, námety a články privítame na adrese casopis@upjs.sk, telefonický kontakt 055/234 1606. Usmernenie pre tvorbu textov nájdete v nasledujúcich pokynoch pre autorov a termíny na ich dodanie v harmonograme tvorby časopisu. Prosíme, do e-mailu uvádzajte celý akademický titul a fakultu, resp. pracovisko a katedru. Pre prípad, že redakcia potrebuje text  s autorom konzultovať je vhodné uviesť aj telefonické spojenie. Články prechádzajú redakčnou úpravou, vrátane jazykových korektúr. Redakcia si vyhradzuje právo na finálnu úpravu textov.

Pokyny pre autorov
Redakčná rada a jej zloženie
Štatút redakčnej rady
Harmonogram tvorby časopisu v roku 2023

Inzercia:
Cenový výmer č. 1/2011
Dodatok č. 1/2012 k cenovému výmeru

Najbližšie vydanie: 16. október 2023
Redakčná uzávierka: 18. september 2023


Študuj na UPJŠ