Prejsť na obsah

ITpP – IT pre prax

2minút, 59sekúnd

Dátová veda, internet vecí, počítačové siete a podnikovo-informačné systémy predstavujú aktuálne a moderné oblasti v rámci vzdelávania a praxe v IT sfére.  Zo strany IT firiem pozorujeme vysoký dopyt aj po absolventoch neinformatických odborov so základnými vedomosťami z týchto oblastí. Z tohto dôvodu, cieľom programu „IT pre prax“ je zlepšiť vedomosti a praktické skúsenosti študentov neinformatických smerov v oblastiach IT zamerania. Certifikát umožní študentovi uplatniť sa v niektorých IT firmách pri riešení praktických úloh. Novými poznatkami z oblasti analýzy dát a manipulácie s dátami sa zlepší uplatnenie absolventa na trhu práce pri výpočtovo-podporovanom rozhodovaní. Podnikovo-informačné systémy sú základom moderných informačných systémov pre súkromný a verejný sektor. Zdieľanie údajov, zdieľanie technických prostriedkov a zvýšenie spoľahlivosti systémov je realizované prostredníctvom počítačových sietí. Princíp fungovania nízkonákladového bezdrôtového prepojenia a komunikácie rôznych senzorov umožní absolventom participovať na praktických projektoch v oblasti internetu vecí.

Certifikovaný interdisciplinárny kurz ITpP pozostáva celkovo zo 4 predpísaných predmetov, konkrétne z dvoch povinných predmetov (Základy technológie SAP a Úvod do internetu vecí), z jedného voliteľného predmetu z bloku Data Science a z jedného voliteľného predmetu z bloku Počítačové systémy. Predpísané predmety je možné absolvovať v ľubovoľnom podarí počas celej dĺžky štúdia bez podmienky, aby boli predmety absolvované v jednom stupni štúdia. Študentom sa v rámci kurzu uznajú zodpovedajúce predmety absolvované aj v predchádzajúcich akademických rokoch.

Voliteľné povinné predmety:

ÚINF/ZTSP/16 – Základy technológie SAP

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

28/14

2

H

Z

UINF_ZTSP_16.pdf

Vyučujúci:

Bc. Martin Tomko, Ing. Katarína Nináčová, RNDr. Slavka Blichová
ÚINF/UVI/19 – Úvod do internetu vecí

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

4

H

L

UINF_UIV_19.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Miroslav Opiela

1 povinne voliteľný predmet z bloku Data Science:

ÚMV/pSPP/19 – Štatistika pre prax

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

2/0

28/0

4

H

Z

UMV_SPP_19.pdf

Vyučujúci:

doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
ÚMV/pZNM/19 – Základy numerických metód

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

4

H

L

UMV_ZNM_19.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Jozef Kiseľák, PhD.
ÚMV/pPSM/19 – Pokročilé štatistické metódy

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

4

H

L

UMN_PSM_19.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Daniel Klein, PhD.

1 povinne voliteľný predmet z bloku Počítačové systémy:

ÚINF/UIB2/18 – Úvod do informačnej bezpečnosti

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

3

H

Z

UINF_UIB1_17.pdf

Vyučujúci:

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
ÚINF/ZPS/19 – Základy počítačových sietí

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

4

H

L

UINF_ZPS_19.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

Študuj na UPJŠ