Prejsť na obsah

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

1minút, 26sekúnd

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 2001. V roku 2002 získal titul doktora práv „ JUDr.“  V rokoch 2005 – 2008 absolvoval doktorandské štúdium, ktoré ukončil obhajobou dizertačnej práce v odbore Trestné právo a získal titul PhD.

V období rokov 2001 – 2005 pracoval ako advokátsky koncipient. Od roku 2005 po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok poskytuje svoje služby ako advokát a konateľ spoločnosti PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

Pravidelne publikuje vo viacerých odborných časopisoch, venuje sa prednáškovej činnosti,  najmä pre Slovenskú advokátsku komoru, ale aj pre ďalšie subjekty. Taktiež je spoluautorom Komentára k osobitnej časti Trestného zákona vydaným vydavateľstvom C. H. Beck,  najmä vo vzťahu k daňovým trestným činom.

Od roku 2017 je členom Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory (SAK). Bol členom disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory a členom Európskej komory obhajcov (European Criminal Bar Association – ECBA) so sídlom v Londýne. Je členom zahraničnej komisie SAK, komisie pre trestné právo.

„ Na fakulte som strávil veľa rokov ako študent a to vo všetkých troch stupňoch štúdia. Avšak aj po ukončení tohto obdobia naďalej aktívne a rád spolupracujem s fakultou. Výsledkom tejto spolupráce je napríklad vysokoškolská učebnica pod názvom „Trestné právo procesné“, ktorej som hrdým spoluautorom. Verím, že dobré vzťahy treba udržiavať a preto som i naďalej otvorený spolupráci so svojou „alma mater“. 


Študuj na UPJŠ