Prejsť na obsah

Juraj Gőbl – Notársky úrad

1minút, 20sekúnd

Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvoval v roku 2005 a na tej istej fakulte v roku 2007 obhájil aj rigoróznu prácu a bol mu udelený titul doktor práv.
V rokoch 2005 až 2009 bol zaradený do štátnej služby na služobnom úrade Colný úrad Košice, kde pracoval na pozícii právnika. V rokoch 2009 až 2011 bol na Notárskej komore SR zapísaný ako notársky koncipient a po úspešnom vykonaní notárskej skúšky v roku 2011 aj ako notársky kandidát. Po menovaní Ministrom spravodlivosti SR od roku 2014 pôsobí ako notár so sídlom v Košiciach, v obvode Okresného súdu Košice – okolie.
Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020. Od apríla 2016 je členom redakčnej rady odborného notárskeho časopisu ARS NOTARIA, v ktorom mu bolo uverejnených viacero autorských príspevkov. V roku 2016 vo vydavateľstve C.H. Beck vyšiel komentár k Notárskemu poriadku, ktorého je spoluautorom.

„Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ považujem za zásadné rozhodnutie v mojom živote. Udelený diplom po absolutóriu štúdia nebol zďaleka jediným „benefitom“ tohto môjho rozhodnutia. Ďakujem mojej alma mater za možnosť načerpať množstvo vedomostí, informácií, kontaktov a uvedomenia si, že univerzitu, fakultu a štúdium netvoria budovy, počítače a skriptá, ale predovšetkým ľudia.“


Študuj na UPJŠ