Prejsť na obsah

Etická komisia UPJŠ v Košiciach

1minút, 51sekúnd

Etická komisia je nezávislý expertný poradný a konzultačný orgán rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V pôsobnosti etickej komisie je posudzovanie a prerokovávanie podnetov zo strany členov akademickej obce a zamestnancov UPJŠ týkajúcich sa porušenia Etického kódexu UPJŠ, dobrej praxe vedeckého publikovania a správnej výskumnej praxe.

V súlade s článkom 3 ods. 1 rozhodnutia rektora č. 21/2022, ktorým sa vydáva štatút a rokovací poriadok etickej komisie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach menoval rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. s účinnosťou od 14. februára 2023 etickú komisiu.

Zloženie členov Etickej komisie UPJŠ

meno a priezviskopracovisko (funkcia)funkciafunkčné obdobie
doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.Právnická fakultapredsedníčka14.2.2023 – 13.2.2028
doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD.Lekárska fakultačlenka30.3.2023 – 29.3.2028
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.Prírodovedecká fakultačlen14.2.2023 – 13.2.2028
prof. h. c.  doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.Právnická fakultačlenka14.2.2023 – 13.2.2028
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.Fakulta verejnej správyčlenka14.2.2023 – 13.2.2028
doc. ThDr. Peter Borza, PhD.Filozofická fakultačlen14.2.2023 – 13.2.2028
doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD.predsedníčka komisie pre rodovú rovnosťčlenka14.2.2023 – 13.2.2028
Mgr. Adriana Sabolovázástupkyňa nepedagogických pracovníkovčlenka14.2.2023 – 13.2.2028
Bc. Richard VejoFakulta verejnej správy (zástupca študentov)člen14.2.2023 – 13.2.2028
XYZ
RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.rektorát UPJŠtajomníčka komisie14.2.2023 – 13.2.2028

Študuj na UPJŠ