Prejsť na obsah

Habilitácie a inaugurácie

4minút, 25sekúnd

Habilitačné a inauguračné konanie je proces, v rámci ktorého Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rozhoduje o udelení vedecko-pedagogického titulu docent a profesor uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené zákonom o vysokých školách a kritéria na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré sú v súlade so štandardami pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. O zahájenie habilitačného konania alebo inauguračného konania môže požiadať každý uchádzač, ktorý spĺňa tieto požiadavky a kritéria.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v nasledujúcich odboroch habilitačného a inauguračného konania.

Rozvoj, zabezpečenie a monitorovanie kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania garantujú Rady pre overovanie kvality habilitačného a inauguračného konania tvorené skupinou minimálne piatich osôb, ktoré na UPJŠ pôsobia na ustanovený týždenný pracovný čas a vedecky alebo umelecky pôsobia na UPJŠ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v súvisiacom odbore. Minimálne dve z týchto osôb sú vo funkcii profesora a majú titul profesor, ďalší sú vo funkcii docenta a majú titul docent.

Pravidlá a postupy habilitačného a inauguračného konania

Pravidlá a postupy habilitačného a inauguračného konania prijaté Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zaručujú transparentnosť a otvorenosť konania za rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov, zaručujú objektívne, odborne fundované, konzistentné a jednoznačné overenie plnenia stanovených požiadaviek a kritérií uchádzačom, ktoré garantujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Základné krédo UPJŠ je premietnuté do Štatútu UPJŠ a Etického kódexu, pričom tie sú úzko previazané na Zásady dobrej praxe vedeckého publikovania a Pravidlá posudzovania plagiátorstva a Zásady správnej výskumnej praxe na UPJŠ v Košiciach.

Pre obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vymedzenej oblasti  vedy  na jednotlivých súčastiach univerzity sú vypracované všeobecné kritériá na obsadenie funkcie profesora alebo funkcie docenta a takisto konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov v jednotlivých študijných odboroch.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udržiava tradíciu slávnostného predstavenia novovymenovaných profesorov a odovzdávania menovacích dekrétov novým docentom pri príležitosti slávnostného otvorenia nového akademického roka.

Čestný titul doctor honoris causa, emeritný profesor a hosťujúci profesor

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje čestný titul doctor honoris causa osobnostiam, ktoré svojim celoživotným dielom podstatným spôsobom prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky, pritom svojím významom prekročila hranice štátu, v ktorom pôsobí a zaslúžila sa aj o rozvoj vedy a vzdelania.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika udeľuje takisto čestný akademický titul emeritný profesor profesorom starším ako 70 rokov za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania a hosťujúci profesor významným a uznávaným domácim alebo zahraničným osobnostiam a odborníkom počas ich pôsobenia na pracoviskách UPJŠ.


Zoznam dokumentov


Študuj na UPJŠ