Prejsť na obsah

Kancelária pre riadenie vnútorného systému kvality

0minút, 39sekúnd
Vedúca
Kancelárie pre riadenie vnútorného systému kvality

RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.
email: zuzana.orsagova.kralova@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 1252

Rektorát UPJŠ
Šrobárova 2
041 80 Košice
KVSK@upjs.sk

Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Referent pre vedu a výskum
Mgr. Zuzana Veselovská
email: zuzana.veselovska@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 1158

Referát pre vysokoškolské vzdelávanie a akademické tituly
Referent pre vysokoškolské vzdelávanie
Ing. Zuzana Kratyinová
email: zuzana.kratyinova@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 1155

Referát pre správu AIS, registrov a dátové analýzy
Referent pre centrálnu správu AIS a registrov
RNDr. Katarína Nováková
email: katarina.novakova@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 2229

Dátový analytik
Mgr. Radovan Fuska
email: radovan.fuska@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 1259


Študuj na UPJŠ