UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výučba

Zamestnanci Ústavu lekárskej a klinickej biochémie zabezpečujú výučbu predklinických predmetov tak pre doktorské študijné programy: všeobecné a zubné lekárstvo, ako aj pre bakalárske študijné programy: verejné zdravotníctvo, fyzioterapia, ošetrovateľstvo (Vyučované predmety). K skvalitneniu pedagogického procesu prispievajú pracovníci ústavu kontinuálnou prípravou a inováciou klasických učebných pomôcok (Naše učebnice a skriptá), ako aj elektronických verzií prednášok a cvičení (Portál UPJŠ LF). Pre študentov prvých ročníkov pripravili opakovanie stredoškolskej chémie (Chémia - Opakovanie). Študenti LF môžu pod odborným vedením VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov realizovať na ústave praktickú časť svojich diplomových prác (Záverečné práce), vedecko-výskumné projekty (ŠVOČ) a študenti III. stupňa štúdia dizertačné práce v študijnom programe klinická biochémia (Doktorandské práce).

Posledná aktualizácia: 01.09.2021