Prejsť na obsah

Projekty

2minút, 19sekúnd

Aktuálne riešené projekty

APVV-22-0587 Behavioural innovations in chronic condition management. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. I. Rajničová Nagyová, PhD.

VEGA 1/0748/22  Behavioral innovations in the management of overweight and obesity in adult population. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimira Timkova, PhD.

COST OC-2021-1-25290 Evaluation cupid:cancer-understanding prevention in intellectual disabilities. Zodpovedný riešiteľ: prof. John Wells, PhD., FAAN FFNMRCSI, Ireland

KEGA 010UPJŠ-4/2021 Implementácia multimediálnych technológií vo výučbe preventívnych intervencií v lekárskych a nelekárskych odboroch. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.

APVV–17–0550 Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov, 2018 – 2022. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

VEGA 1/0622/20 Štúdium molekulového a metabolického profilu karcinómu prsníka. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Jozef Radoňák CSc., MPH.

KEGA 003UPJŠ-4/2023 Inovácia vyučovacieho procesu v lekárskych a nelekárskych študijných programoch s využitím medicínskych simulačných nástrojov a virtuálnej reality. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

Ukončené projekty

VVGS-2021-1862 Rozvoj kritického myslenia vo výučbe prostredníctvom elektronickej myšlienkovej mapy, 2021-2022. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gabriela Štefková, PhD.

Rozvojový projekt verejných vysokých škôl 002UPJŠ-2-1/2021 Podpora budovania praktických zručností študentov medicínskych a zdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov. KEGA projekt č. 007UPJŠ–4/2018. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.

LORICCOM (APVV-15-0719) Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb, 2016-2020. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. I. Rajničová Nagyová, PhD.

Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite. (RoSeSaP), č. projektu: 001UPJŠ -2-3/2016, 2017

Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES) ITMS kód 26110230075, 2012 – 2015

Európsky výskumný projekt (5. rámcový program): The NEXT study (Nurses Early Exit Study) European research project invastigating premature departure from the nursing profession in European health care, 2001 – 2003

Teoretické princípy, metódy a prostriedky diagnostiky a rehabilitácie mobility seniorov. VEGA 1/1162/11, 2011 – 2013

Epidemiologic comparative study of the impact of environmental and behavioral factors on the health of adolescents .VEGA 1/42380/07, 2007 – 2009

Theoretical principles, methods and means ofdiagnosis and rehabilitation of mobility of elderly people. VEGA 1/1162/11, 2011 – 2014

Multimediálne technológie vo výučbe štúdií zdravotného stavu populácie pre študentov vš s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií. KEGA 260-002 UPJŠ-4/2010


Študuj na UPJŠ