UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Projekty

Aktuálne riešené projekty

APVV–17– 0550: DETERMINANTY ZVÝŠENÉHO KARDIOVASKULÁRNEHO RIZIKA A ICH PROGNOSTICKÝ VÝZNAM ANALYZOVANÝ POMOCOU STROJOVÉHO UČENIA PRI DIAGNOSTIKE VYSOKORIZIKOVÝCH JEDINCOV, 2018 – 2022. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH MULTIMEDIÁLNYCH PRÍSTUPOV VO VÝUČBE ÚČINKOV FYZIKÁLNYCH FAKTOROV S VYUŽITÍM EXPOZIČNÉHO MODELU PRE ŠTUDENTOV ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV KEGA projekt č. 007UPJŠ – 4/2018. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.

VEGA 1/0622/20 Štúdium molekulového a metabolického profilu karcinómu prsníka. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Jozef Radoňák CSc., MPH.

LORICCOM (APVV-15-0719): Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb, 2016-2020. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. I. Rajničová Nagyová, PhD.

Ukončené projekty

ROZVOJ A SKVALITŇOVANIE E-SLUŽIEB A PORADENSTVA NA UNIVERZITE (RoSeSaP), č. projektu: 001UPJŠ -2-3/2016, 2017.

INOVÁCIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ (IRES)  ITMS kód 26110230075, 2012 – 2015

EURÓPSKY VÝSKUMNÝ PROJEKT (5. rámcový program): The NEXT study (Nurses Early Exit Study) European research project invastigating premature departure from the nursing profession in European health care, 2001 – 2003.

Granty VEGA, KEGA

  1. TEORETICKÉ PRINCÍPY, METÓDY A PROSTRIEDKY DIAGNOSTIKY A REHABILITÁCIE MOBILITY SENIOROV VEGA 1/1162/11, 2011 – 2013
  2. EPIDEMIOLOGIC COMPARATIVE STUDY OF THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL AND BEHAVIORAL FACTORS ON THE HEALTH OF ADOLESCENTS VEGA 1/42380/07, 2007 – 2009
  3. THEORETICAL PRINCIPLES, METHODS AND MEANS OFDIAGNOSIS AND REHABILITATION OF MOBILITY OF ELDERLY PEOPLE VEGA 1/1162/11, 2011 – 2014
  4. MULTIMEDIÁLNE TECHNOLÓGIE VO VÝUČBE ŠTÚDIÍ ZDRAVOTNÉHO STAVU POPULÁCIE PRE ŠTUDENTOV VŠ S VYUŽITÍM VOĽNE DOSTUPNÝCH SOFTWAROVÝCH APLIKÁCIÍ KEGA 260 - 002 UPJŠ - 4/2010, 2010

 

Posledná aktualizácia: 29.04.2021