UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výskum na ústave

Vedecko – výskumná činnosť Ústavu ošetrovateľstva

Vedecko – výskumná činnosť Ústavu ošetrovateľstva: Ústav ošetrovateľstva je výskumne zameraný na rozvoj nových trendov v odbore ošetrovateľstvo. Ambíciou je pokračovať v témach pracovnej záťaže sestier a analýzy motivačných faktorov pre výkon profesie sestry. Otázka bezpečnosti pacienta a kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti je ďalšou prioritou, nakoľko sestra ako člen multidisciplinárneho tímu zohráva kľúčovú rolu v rôznych klinických situáciách (bezpečné podávanie liečiva, prevencia pádov a úrazov, prevencia dekubitov...). Predmetom záujmu je aj hodnotenie kvality života, životného štýlu, mentálneho zdravia a spirituality u pacientov s vybranými chronickými ochoreniami a problematika aktívneho starnutia. V súčasnosti sa koncentrujeme na oblasť adherencie k liečbe a edukáciu v klinickej praxi pri vybraných kardiovaskulárnych ochoreniach. Predpokladáme, že aplikácia kvalitných edukačných programov prispeje k rozvoju self-manažmentu pacientov, lepšej adherencii k liečbe, a tým aj k zlepšeniu kvality života. Podpora, inovácia, aplikácia multimediálnych technológii vo výučbe ošetrovateľských predmetov a testovanie ich efektivity, atraktivity a kvality výučby je našou ďalšou víziou do budúcna.

Posledná aktualizácia: 02.02.2017