Prejsť na obsah

Projekty

1minút, 49sekúnd

VEGA 1/0622/20
Vedúci projektu: prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
Riešitelia – Doc. MUDr. R. Beňačka, CSc., mim.prof., MVDr. E. Lovásová, PhD., MVDr. J. Králiková, PhD.
Názov projektu:Štúdium molekulového a metabolomického profilu karcinómu prsníka
Doba riešenia: 01/2020- 12/2023

Krcho, Beňačka a spol. (2011-2019): Hodnotenie cerebrálnej tkanivovej oxygenácie a odvodených parametrov pomocou NIRS u novorodencov je jednou z preferovaných metód neinvazívneho funkčného monitorovania mozgu, umožňujúceho aktuálny odhad úrovne arteriálnej a venóznej cerebrálnej cirkulačnej odpovede a tkanivového metabolizmu a jeho pokiaľ možno rýchlu a cielenú korekciu.
a) Definovali sme charakteristické zmeny parametrov fNIRS u niektorých diagnostických a terapeutických zákrokov uskutočnených na skupine kritických novorodencov ako základ pre zlepšenie ich terapeutického manažmentu,
b) Definovali sme tiež niekoľko typov vývoja fNIRS s poukázaním na patogenetické mechanizmy, ktoré k týmto zmenami môžu viesť, vrátane reakcií pri hypoxii, ischémii, stáze krvi, zmenách tkanivovej konzumpcie O2.

VEGA1/0584/16
Vedúci projektu: RNDr. Z. Hertelyová, PhD.
Riešitelia projektu: Doc. MUDr. R. Beňačka, CSc.,mim.prof., MUDr. E. Sedláková, PhD., MVDr. E. Lovásová, PhD., MVDr. J. Králiková, PhD. MUDr. M. Brenišin, PhD.
Názov projektu: Závislosť medzi zastúpením PNMK a pomerom LBP/sCD14 v krvnom sére u pacientiek s karcinómom prsníka
Doba riešenia: 01/2016- 12/2018

Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne (CEEPM)
Trvanie projektu 01.09.2010 do 31.08.2014
Riešitelia: Doc. MUDr. R. Beňačka, CSc., mim.prof., prof. MVDr. F. Ništiar, CSc., MUDr. E. Sedláková,PhD.

VEGA 1/0901/13
vedúci projektu MVDr. Jaroslava Nováková,PhD
Názov projektu: Stanovenie referenčných hodnôt vybraných biochemických a hematologických ukazovateľov u potkanov kmeňa Wistar
Trvanie projektu 01/2013 – 12/2015

VEGA 1/0387/10
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Eva Lovásová, PhD.
Názov projektu: Vplyv chronickej expozície subtoxickými dávkami kadmia a ortuti na reprodukčné, fyziologické, biochemické a antioxidačné parametre potkanov
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2011


Študuj na UPJŠ