Prejsť na obsah

Projekty

2minút, 51sekúnd

KEGA 009UPJŠ-4/2024, Inovácia výučby súdneho lekárstva prostredníctvom elektronického atlasu pitevných nálezov (2024-2025)

KEGA 014UPJŠ-4/2024, Sledovanie vybraných rizikových faktorov ovplyvňujúcich životný štýl vysokoškolských učiteľov (2024-2026)

VVGS PCOV (vvgs-2023-2736) Využitie Tygecyklínu a Gentamycínu v mechanickej perfúzií ako prevenciu darcom navodenej infekcie pri transplantácií obličky (2023-2024)

OP II (313011AUA5) Nové možnosti manažmentu závažných ochorení v liečebno-preventívnej starostlivosti s ohľadom na bezpečnosť zdravotníckych profesionálov (2021)

 VVGS IPEL (vvgs-2021-1841), Tvorba interaktívneho digitálneho atlasu súdnolekárskych pitevných nálezov so zameraním na náhle úmrtia pre pregraduálne štúdium (2021)

 VVGS PCOV (vvgs-2020-1471), Využitie vzdialeného postkondiciovania v operačnej liečbe zlomenín členka (2020)

VEGA 1/0393/20, Aherenčné a imunomodulačné vlastnosti probiotických laktobacilov a ich vzťah k funkčnosti a integrite črevnej bariéry pri črevných zápalových ochoreniach (2020-2023)

KEGA 005UPJŠ-4/2019, Analýza rizikových faktorov životného štýlu študentov vysokých škôl a poslucháčov Univerzity tretieho veku (2019-2021)

 VVGS IPEL (vvgs-2019-1356), Implementácia e-learningových kurzov v študijnom programe Medicína na Univerzite tretieho veku pri UPJŠ v Košiciach (2019)

KEGA 004UPJŠ-4/2017, Humánna fyziológia so zameraním na pohybovú aktivitu a šport (2017-2019)

 VEGA 1/0204/16, Vplyv cytostatickej liečby na dynamiku expresie faktorov spôsobujúcich liekovú rezistenciu u experimentálne navodeného karcinómu mliečnej žľazy (2016-2019)

 VEGA 1/0048/15, Vplyv estrogénovej substitučnej terapie na hojenie rán a prežívanie kožných lalokov (2015-2017)

 APVV-14-0731, Galektíny ako potencionálne modulátory mikroprostredí nádoru a rán

 ASFEU REZIDENT 26120230032, Ďalšie vzdelávanie v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach (2014-2015)

 APVV-0684-12, Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteoartritídy (2013-2017)

 ASFEU RIFIV č. 2611023010, Rozvoj, inovatívne formy a interdisciplinarita vo vzdelávaní (2013-2015)

 VEGA 1/0207/12, Protinádorové vlastnosti probiotík, prebiotík a melatonínu v experimentálnych modeloch rakoviny prsníka (2012-2015)

 VEGA 1/0415/12, Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii (2012-2015)

 VEGA 1/0428/11, Aplikácia imunohistochemických metód pri datovaní poškodenia kože a mäkkých tkanív ľudského tela v súdnolekárskej praxi (2011-2013)

 VEGA 1/0925/11, Štúdium polymorfizmov génov a expresie proteínov ovplyvňijúcich prognózu a terapiu obličkových adenokarcinómu a nefroblastómu (2011-2013)

 VEGA 1/0309/10, Možnosti chirurgickej liečby diabetes mellitus 1. typu implantáciou mezenchymálnych stromálnych buniek pripravovaných z kmeňových buniek kostnej drene do pankreatického mikroprostredia (2010-2011)

 VEGA 1/2355/05, Prevencia mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov použitím selektívnych inhibítorov aktivity cyklooxygenázy-2 (2005-2007)

 VEGA 1/1286/04, Úloha psychoemočného stresu pri vzniku experimentálnej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov ( 2004-2006)

 VEGA 1/0511/03, Súdnolekárska analýza traumatických a netraumatických poškodení CNS a ich datovanie pomocou imunohistochemických metód (2003-2005)

 Výcvikový program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov. Projekt Protidrogový fondom v Bratislave, (2001-2003)

 KEGA /1998 Výcvikový program prevencie rizikového správania sa, závislosti a AIDS (1998-2000)

Prílohy

File File size
pdf USL_Projekty 35 KB

Študuj na UPJŠ