UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Grantový systém študentov ŠVOČ

Rozhodnutie dekana č. 2/2011 ktorým, sa vydáva Štatút vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárskej fakulty pre študentov dennej formy prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na UPJŠ Lekárskej fakulte
Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov na akademický rok 2017/2018    NOVÉ 
Príloha č. 1: Formulár žiadosti o grant GSŠ
Príloha č. 2: Formulár oponentského posudku GSŠ
Príloha č. 3: Formulár Záverečná správa z riešenia projektu GSŠ

Zoznam schválených grantov na akademický rok 2015/2016 pre študentov dennej formy prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte (GSŠ)

 

Posledná aktualizácia: 16.10.2017