UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Združená tkanivová banka

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Pracovisko Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UN LP Košice je v rámci činností na UPJŠ LF vedecko - výskumným pracoviskom vykonávajúcim činnosti súvisiace s výskumom hlavne v oblasti tkanivovej regenerácie kostí a kĺbov. V priebehu rokov 1998 až 2013 sa na pracovisku realizoval výskum ako súčasť jednotlivých doktorandských, diplomových a študentských vedeckých experimentálnych prác v oblastiach ortopédie, úrazovej chirurgie, kardiochirurgie, chirurgie, oftalmológie, tkanivového inžinierstva, hematológie a transplantácie orgánov a tkanív. S technologickou a metodickou podporou pracoviska bolo úspešne obhájených viacero doktoranských prác na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pracovisko má funkčnú spoluprácu s viacerými domácimi a zahraničnými akademickými pracoviskami v oblasti regeneračnej medicíny a je partnerským pracoviskom v projekte Centra excelentnosti pre neuroregeneráciu - NEUREG pod vedením Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach. Pracovisko vzhľadom na svoju vedeckú orientáciu nie je zaradené do pravidelnej pedagogickej činnosti.

Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UNLP Košice je pracoviskom napĺňajúcim v rámci liečebno-preventívnej činnosti tkanivový a bunkový transplantačný program v UNLP Košice, pričom realizuje tieto činnosti: odber, spracovanie, skladovanie a distribúcia tkanivových a bunkových transplantátov. Očná banka UNLP realizuje taktiež program odberu a distribúcie očných rohoviek pre všetky očné transplantujúce pracoviská na Slovensku a program diagnostiky porúch plodnosti.


Posledná aktualizácia: 20.06.2019