Prejsť na obsah

UPJŠ v Košiciach oznámila zosúladenie vnútorného systému kvality so štandardmi SAAVŠ

2minút, 6sekúnd

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach v piatok,  26.8.2022, oficiálne oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo, zosúladenie jej vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality so zákonom č. 269/2018 Z.z. a štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality.

Proces zosúlaďovania bol na UPJŠ aktívne riešený viac ako tri roky. Vedenie univerzity, ako aj vedenie fakúlt pristupovalo k nastaveniu vnútorného systému kvality, podľa nových štandardov SAAVŠ zodpovedne a v snahe celý proces pretaviť do reálnych zmien a zvýšenia úrovne poskytovaného vzdelávania na UPJŠ.

Jedným z najvýznamnejších krokov bolo vytvorenie Rád študijných programov, ktoré v spolupráci so študentmi a zamestnávateľmi zabezpečujú kvalitu študijných programov na univerzite. To, že sa nejednalo len o formálny krok, dokazuje aj 14 zasadnutí Rady pre vnútorné overovanie kvality na UPJŠ a mnohé stretnutia so študentmi Rád študijných programov, ako aj s predstaviteľmi univerzitných spolkov. Vďaka podpore projektu „ZIV“ podporeným z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, sa výjazdové zasadnutia Rady a zástupcov študentov mohli uskutočniť aj mimo akademickej pôdy, vo výcvikovom zariadení v Danišovciach. Aj tieto stretnutia ukázali, aké potrebné je vypočuť si aj hlas študentov.

Proces zosúlaďovania inicioval aj vytvorenie nového webového portálu, ktorý komplexne zobrazuje informácie o všetkých u nás realizovaných študijných programoch. Záujemcovia o štúdium, ako aj naši študenti, na jednom mieste nájdu študijné plány, informačné listy predmetov či informácie o vyučujúcich.

UPJŠ v Košiciach, ako významná výskumná univerzita, zabezpečuje aj procesy habilitačných a inauguračných konaní. Informácie o odboroch, v ktorých konania realizuje, ako aj prehľady týchto konaní, sú sústredené na novej web stránke.

Dôležitou podporou celého procesu zosúlaďovania bol aj informačný systém AiS2, ktorý umožnil proces sprehľadniť a formálne zjednotiť.

Týmto vedenie UPJŠ ďakuje všetkým zainteresovaným stranám za spoluprácu a verí v ich rovnako zodpovedný prístup aj v nadchádzajúcom období monitorovania vnútorného systému kvality, ktoré je pre univerzitu nemenej podstatné.


Študuj na UPJŠ